اوقات نماز Cassowary Coast

AU / Queensland / Cassowary Coast

جهت قبله Cassowary Coast

N E S W

جهت قبله Cassowary Coast

°279.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Cassowary Coast, Queensland: °279.5 :جهت قطب نما °286.7 :جهت واقعی °1-7.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cassowary Coast

اوقات نماز Mount Mackay
اوقات نماز Silky Oak
اوقات نماز Hewitt
اوقات نماز Tam O'Shanter
اوقات نماز Banyan Creek
اوقات نماز Mount Mackay National Park
اوقات نماز Bulgun Creek