اوقات نماز Blackall Tambo

AU / Queensland / Blackall Tambo

جهت قبله Blackall Tambo

N E S W

جهت قبله Blackall Tambo

°275.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Blackall Tambo, Queensland: °275.6 :جهت قطب نما °284 :جهت واقعی °1-8.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Blackall Tambo

اوقات نماز Three Cone Bore