اوقات نماز Banana

AU / Queensland / Banana

جهت قبله Banana

N E S W

جهت قبله Banana

°273.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Banana, Queensland: °273.3 :جهت قطب نما °282.7 :جهت واقعی °1-9.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Banana

اوقات نماز Highworth Bend Conservation Park