اوقات نماز MacDonnell

AU / Northern Territory / MacDonnell

جهت قبله MacDonnell

N E S W

جهت قبله MacDonnell

°283.5 :جهت قطب نما
جهت قبله MacDonnell, Northern Territory: °283.5 :جهت قطب نما °288.3 :جهت واقعی °1-4.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

MacDonnell

اوقات نماز No 3 Bore