اوقات نماز Darwin

AU / Northern Territory / Darwin

جهت قبله Darwin

N E S W

جهت قبله Darwin

°287.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Darwin, Northern Territory: °287.6 :جهت قطب نما °290.8 :جهت واقعی °1-3.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Darwin

اوقات نماز Larrakia Park
اوقات نماز Linde Park
اوقات نماز Butters Park
اوقات نماز Byrne Park
اوقات نماز Eaton
اوقات نماز Borella Park
اوقات نماز Moil Park
اوقات نماز Jingili
اوقات نماز Gulnare Park
اوقات نماز Jingili Park
اوقات نماز Moil
اوقات نماز Gaden Park
اوقات نماز Thornton Park
اوقات نماز Wilson Park
اوقات نماز Marrara
اوقات نماز Anula
اوقات نماز Tomaris Park
اوقات نماز Varney Park
اوقات نماز Cameron Park
اوقات نماز Millner
اوقات نماز Greenwood Park
اوقات نماز Kilian Park
اوقات نماز Stokes Park
اوقات نماز Yanyula Park
اوقات نماز Wong Yung Park
اوقات نماز Anula Oval
اوقات نماز Bagot Park
اوقات نماز Colster Park
اوقات نماز Bald Park
اوقات نماز Tasman Park
اوقات نماز Rapid Creek
اوقات نماز Stobo Park
اوقات نماز Queen Mothers Park
اوقات نماز Karu Park
اوقات نماز Stedcombe Park
اوقات نماز Wagaman Park
اوقات نماز Wagaman
اوقات نماز Alawa
اوقات نماز Alawa Park
اوقات نماز Grebe Park
اوقات نماز Young Park
اوقات نماز Becker Park
اوقات نماز Bagot
اوقات نماز Britomart Park
اوقات نماز Groote Park
اوقات نماز Mullen Park
اوقات نماز Coconut Grove
اوقات نماز Amsterdam Park
اوقات نماز Rapid Creek Oval
اوقات نماز Chrisp Street Oval
اوقات نماز Wulagi
اوقات نماز Rapid Creek Park
اوقات نماز Malak Park
اوقات نماز Marmara Swamp
اوقات نماز Wulagi Park
اوقات نماز Curlew Park
اوقات نماز Rapid Creek
اوقات نماز Malak
اوقات نماز Fong Park
اوقات نماز Ludmilla
اوقات نماز Casuarina
اوقات نماز Gsell Park
اوقات نماز Winnellie
اوقات نماز Cahill Park
اوقات نماز Johnson Park
اوقات نماز Gordon Park
اوقات نماز Dwyer Park
اوقات نماز The Narrows
اوقات نماز Rosella Park
اوقات نماز Harmanis Park
اوقات نماز Dudley Park
اوقات نماز Nightcliff Oval
اوقات نماز Nightcliff
اوقات نماز Nakara
اوقات نماز Strele Park
اوقات نماز Nakara Park
اوقات نماز Charles Darwin
اوقات نماز Night Cliff
اوقات نماز Ternau Park
اوقات نماز Wanguri
اوقات نماز Haritos Park
اوقات نماز Brinkin
اوقات نماز Harvey Norman Park
اوقات نماز Richardson Park
اوقات نماز Copeland Park
اوقات نماز Peace Park
اوقات نماز Harwood Park
اوقات نماز Leanyer Recreational Park
اوقات نماز Wanguri Park
اوقات نماز Alf Blaser Park
اوقات نماز Kailis Park
اوقات نماز Mazlin Park
اوقات نماز Kapalga Park
اوقات نماز Bill Bell Park
اوقات نماز Lores Bonney Park
اوقات نماز Calvert Park
اوقات نماز Karama
اوقات نماز Tiwi Islands
اوقات نماز Tiwi Park
اوقات نماز Ginty Mcginness Park