اوقات نماز Wellington

AU / New South Wales / Wellington

جهت قبله Wellington

N E S W

جهت قبله Wellington

°267.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Wellington, New South Wales: °267.9 :جهت قطب نما °279.3 :جهت واقعی °1-11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wellington

اوقات نماز Apsley
اوقات نماز Wellington
اوقات نماز Bell River
اوقات نماز Rygate Park
اوقات نماز Curra Creek
اوقات نماز Pioneer Park
اوقات نماز Kennard Park
اوقات نماز Cameron Park
اوقات نماز Bell Park
اوقات نماز Apex Memorial Park
اوقات نماز Mount Arthur