اوقات نماز Tweed

AU / New South Wales / Tweed

جهت قبله Tweed

N E S W

جهت قبله Tweed

°268.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Tweed, New South Wales: °268.3 :جهت قطب نما °279.6 :جهت واقعی °1-11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tweed

اوقات نماز Sharps Crossing
اوقات نماز Hartigans Dip
اوقات نماز Colina
اوقات نماز Avoca
اوقات نماز Red Cutting
اوقات نماز Doughboy Mountain
اوقات نماز Eungella Dip
اوقات نماز Middle Arm Tweed River
اوقات نماز Byangum Dip
اوقات نماز Tweedside
اوقات نماز Bakers Road
اوقات نماز The Bamboos
اوقات نماز Clifford Island
اوقات نماز Oakbank Dip
اوقات نماز Byangum
اوقات نماز South Arm Tweed River
اوقات نماز Wollumbin Stud
اوقات نماز Elizabeth Park
اوقات نماز Oakbank
اوقات نماز Sleeping Lion
اوقات نماز Oxley
اوقات نماز Hattons Bluff
اوقات نماز Ponderosa Dip
اوقات نماز Roachford
اوقات نماز Rosedale
اوقات نماز Kelly Stud
اوقات نماز Hindmarsh Island
اوقات نماز North Arm Road
اوقات نماز Guineas Dip
اوقات نماز Omega Dip
اوقات نماز Bray Park
اوقات نماز Eungella
اوقات نماز Mount Nullum
اوقات نماز Tirzah
اوقات نماز Dunworken
اوقات نماز McDonalds Road
اوقات نماز Crookes Valley Road
اوقات نماز Crookes Valley
اوقات نماز Solomons Dip
اوقات نماز Jiggiga
اوقات نماز Bullwinkles Selection
اوقات نماز Boat Harbour
اوقات نماز Dum Dum
اوقات نماز Harrys Dip
اوقات نماز Iona Dip
اوقات نماز Crystal Creek
اوقات نماز Karrumbyn Creek
اوقات نماز Everests Road
اوقات نماز O’Connors Dip, (O'Connors Dip)
اوقات نماز Nullum Vale
اوقات نماز Amwil Park
اوقات نماز Kendonvale
اوقات نماز Stan Sercombe Park
اوقات نماز Lucas Park
اوقات نماز Barrie Smith Hockey Fields
اوقات نماز Oaklands
اوقات نماز Dallis Park
اوقات نماز Bryants Road
اوقات نماز Ness Dip
اوقات نماز Figtree
اوقات نماز McCollums Dip
اوقات نماز Dunbible Creek
اوقات نماز Mount Dum Dum
اوقات نماز Mount Ivy
اوقات نماز Regans Dip
اوقات نماز Willward Park
اوقات نماز Glenock
اوقات نماز Kings Gully Road
اوقات نماز Kynnionboon
اوقات نماز Sunnymeadows
اوقات نماز Mount Wollumbin
اوقات نماز Lumeah