اوقات نماز The Hills Shire

AU / New South Wales / The Hills Shire

جهت قبله The Hills Shire

N E S W

جهت قبله The Hills Shire

°265.4 :جهت قطب نما
جهت قبله The Hills Shire, New South Wales: °265.4 :جهت قطب نما °277.8 :جهت واقعی °1-12.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

The Hills Shire

اوقات نماز O’Haras Creek Nature Reserve, (O'Haras Creek Nature Reserve)
اوقات نماز Maraylya
اوقات نماز College Park
اوقات نماز Glenorie Oval
اوقات نماز Glenorie
اوقات نماز Glenorie Park
اوقات نماز Ted Schwebel Park