اوقات نماز Fairfield

AU / New South Wales / Fairfield

جهت قبله Fairfield

N E S W

جهت قبله Fairfield

°265.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Fairfield, New South Wales: °265.2 :جهت قطب نما °277.7 :جهت واقعی °1-12.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fairfield

اوقات نماز King Park
اوقات نماز Marconi Park
اوقات نماز Prairiewood
اوقات نماز Fairfield Showground
اوقات نماز Wakeley
اوقات نماز Greenfield Park
اوقات نماز Fairfield West
اوقات نماز Wylde Park
اوقات نماز Armstrong Park
اوقات نماز Warrumbungle Park
اوقات نماز West Fairfield Park
اوقات نماز Tasman Park
اوقات نماز Lavender Park
اوقات نماز Garran Park
اوقات نماز Flinders Park
اوقات نماز Fairfield West Park
اوقات نماز Atherton Park
اوقات نماز Bonnyrigg Park
اوقات نماز Bossley Park
اوقات نماز Edwin Wheeler Reserve
اوقات نماز St Johns Park
اوقات نماز Finlay Park
اوقات نماز Harden Park
اوقات نماز Goodacre Reserve
اوقات نماز Chadbury Park
اوقات نماز Lions Lookout
اوقات نماز Wetherill Park
اوقات نماز Bossley Bush Recreation Reserve
اوقات نماز Bosnjak Park
اوقات نماز Wetherhill
اوقات نماز St Johns Park
اوقات نماز Barook Reserve
اوقات نماز Lady Woodward Park
اوقات نماز Dwyer Oval
اوقات نماز Mannix Park
اوقات نماز Sydney Luker Park
اوقات نماز Cherrybrook Park
اوقات نماز Talbingo Park
اوقات نماز Mount Pritchard
اوقات نماز Jagungal Park
اوقات نماز Edensor Park
اوقات نماز Elrington Park
اوقات نماز Avery Park
اوقات نماز Tyrell Park
اوقات نماز Janice Crosio Oval
اوقات نماز Hinkler Park
اوقات نماز Helen Park
اوقات نماز Galton Park
اوقات نماز Gipps Park
اوقات نماز Clarrie Atkins Park
اوقات نماز Charles Park
اوقات نماز Brenan Park
اوقات نماز Beaumont Park
اوقات نماز Heckenberg
اوقات نماز Canley Heights
اوقات نماز Baragoola Reserve
اوقات نماز Wetherill Park
اوقات نماز Tramantana Park
اوقات نماز Panorama Reserve
اوقات نماز Grant Park
اوقات نماز Bowden Park
اوقات نماز Cabramatta West
اوقات نماز Wakelin Park
اوقات نماز Prout Park
اوقات نماز Nolan Park
اوقات نماز Miller Park
اوقات نماز Joe Broad Memorial Park
اوقات نماز Hutchens Park
اوقات نماز Hilltop Park
اوقات نماز Dargie Park
اوقات نماز Anderson Park
اوقات نماز Marconi Oval
اوقات نماز Whitlam Park
اوقات نماز Bonnyrigg
اوقات نماز Wetherill Park
اوقات نماز Percy Park
اوقات نماز Chisholm Park
اوقات نماز Moore Park
اوقات نماز Mccarthy Memorial Park
اوقات نماز Kaluna Reserve
اوقات نماز Green Avenue Parklet
اوقات نماز Prospect View Park
اوقات نماز Smithfield Park
اوقات نماز McBurney Park
اوقات نماز Wakelin Park
اوقات نماز Prout Park
اوقات نماز Nolan Park
اوقات نماز Miller Park
اوقات نماز Joe Broad Memorial Park
اوقات نماز Hutchens Park
اوقات نماز Hilltop Park
اوقات نماز Dargie Park
اوقات نماز Anderson Park
اوقات نماز Cabramatta West
اوقات نماز Agnes Healy Reserve
اوقات نماز Hampton Park
اوقات نماز Cabravale Park
اوقات نماز Cabravale Memorial Park
اوقات نماز Adams Park
اوقات نماز Avenel Park