اوقات نماز Ballina

AU / New South Wales / Ballina

جهت قبله Ballina

N E S W

جهت قبله Ballina

°267.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Ballina, New South Wales: °267.8 :جهت قطب نما °279.3 :جهت واقعی °1-11.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ballina

اوقات نماز Jacksons Swamp
اوقات نماز Towalbyn
اوقات نماز Hillandale
اوقات نماز Norm Ko
اوقات نماز Emigrant Creek
اوقات نماز Uralba
اوقات نماز Billabong
اوقات نماز Cedar Ridge
اوقات نماز Uralba Dip
اوقات نماز The Big Valley
اوقات نماز Hawkwood Dip
اوقات نماز Teven Creek
اوقات نماز Faulks Park
اوقات نماز Faulks Reserve
اوقات نماز Perrys Hill
اوقات نماز Tambo Dip
اوقات نماز Waratah
اوقات نماز Rossmore Park
اوقات نماز Alstonville Showground
اوقات نماز Hainault
اوقات نماز Houghlahans Creek
اوقات نماز Maguires Creek
اوقات نماز Cumbalum Dip
اوقات نماز Forest Road
اوقات نماز Teven
اوقات نماز Uralba Nature Reserve
اوقات نماز Chilcotts Creek
اوقات نماز Emigrant Point Lane
اوقات نماز Tuckombil
اوقات نماز Alstonville
اوقات نماز Marshall Falls
اوقات نماز Kalinga Street
اوقات نماز Fair Winds
اوقات نماز Puggs Island
اوقات نماز West Ballina
اوقات نماز Lynwood
اوقات نماز Riverside Drive
اوقات نماز Bagot Park
اوقات نماز Pearces Creek Road
اوقات نماز Riverside Park
اوقات نماز Kimi Park
اوقات نماز Byrnes Point