اوقات نماز Auburn

AU / New South Wales / Auburn

جهت قبله Auburn

N E S W

جهت قبله Auburn

°265.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Auburn, New South Wales: °265.1 :جهت قطب نما °277.6 :جهت واقعی °1-12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Auburn

اوقات نماز Freshwater Park
اوقات نماز Phillips Park
اوقات نماز Strathfield
اوقات نماز Mount Royal Reserve
اوقات نماز Todman Reserve
اوقات نماز Wyatt Park
اوقات نماز Lidcombe Oval
اوقات نماز Chadwick Reserve
اوقات نماز Wallis Reserve
اوقات نماز Thew Reserve
اوقات نماز Chain of Ponds Reserve
اوقات نماز Pilgrim Reserve
اوقات نماز Pilgrim Park
اوقات نماز Inveresk Park
اوقات نماز Kessel Square
اوقات نماز Kessel Reserve
اوقات نماز Pemberton Reserve
اوقات نماز Florence Reserve
اوقات نماز Cosgrove Reserve
اوقات نماز Inveresk Park
اوقات نماز Palmer Reserve
اوقات نماز Boden Reserve
اوقات نماز Strathfield Park
اوقات نماز Cooinoo Reserve
اوقات نماز Prentice Reserve
اوقات نماز Marlene Reserve
اوقات نماز Hudson Park
اوقات نماز Frank Zions Reserve
اوقات نماز Davey Square Reserve
اوقات نماز Humphries Reserve
اوقات نماز Centennial Reserve
اوقات نماز Haslams Creek Marker
اوقات نماز Civic Park
اوقات نماز Wellington Park
اوقات نماز Lidcombe Remembrance Park
اوقات نماز Merrylands Remembrance Park
اوقات نماز Lidcombe
اوقات نماز Slater Reserve
اوقات نماز Railway Park
اوقات نماز Auburn Park
اوقات نماز Rosella Park
اوقات نماز Auburn
اوقات نماز Swann Reserve
اوقات نماز Homebush
اوقات نماز Henley Reserve
اوقات نماز Memorial Park
اوقات نماز Airey Park
اوقات نماز Warawara Reserve
اوقات نماز Hume Park
اوقات نماز Deakin Park
اوقات نماز Laker Reserve
اوقات نماز Flemington
اوقات نماز Stewart Reserve
اوقات نماز The Jessie Stewart Reserve
اوقات نماز Rothwell Park
اوقات نماز Henley Park
اوقات نماز Greenlees Park
اوقات نماز Carlton Place
اوقات نماز Homebush Bay
اوقات نماز Strathfield Square
اوقات نماز Melville Reserve
اوقات نماز Austin Park
اوقات نماز Lord Place
اوقات نماز Fitzgerald Park
اوقات نماز Concord Square
اوقات نماز Coronation Playground
اوقات نماز Centennial Reserve
اوقات نماز Strathfield Square
اوقات نماز Lockwood Park
اوقات نماز The Overflow
اوقات نماز Strathfield Park
اوقات نماز Cooinoo Reserve
اوقات نماز Sydney Olympic Park
اوقات نماز Bicentennial Marker
اوقات نماز Rookwood
اوقات نماز Powells Creek Reserve
اوقات نماز Homebush West
اوقات نماز Station Square
اوقات نماز Biplane Park
اوقات نماز Humphries Reserve
اوقات نماز Florence Reserve
اوقات نماز Homebush West
اوقات نماز John Irving Park
اوقات نماز Sydney Showground
اوقات نماز Bill Boyce Reserve
اوقات نماز Strathfield Square
اوقات نماز Allen Street Reserve
اوقات نماز Lidcombe Park
اوقات نماز Grandin Park
اوقات نماز Coleman Park
اوقات نماز Laker Reserve
اوقات نماز Rosehill
اوقات نماز Melville Reserve
اوقات نماز Austin Park
اوقات نماز Flemington
اوقات نماز Bangor Park
اوقات نماز Davey Square Reserve
اوقات نماز Camellia
اوقات نماز Ismay Reserve
اوقات نماز Wallis Reserve