اوقات نماز Ashfield

AU / New South Wales / Ashfield

جهت قبله Ashfield

N E S W

جهت قبله Ashfield

°265 :جهت قطب نما
جهت قبله Ashfield, New South Wales: °265 :جهت قطب نما °277.5 :جهت واقعی °1-12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ashfield

اوقات نماز Easton Park
اوقات نماز Kings Bay
اوقات نماز Sunnyside Reserve
اوقات نماز Charles Heath Reserve
اوقات نماز Barnwell Park
اوقات نماز Canada Bay
اوقات نماز Marrickville
اوقات نماز Hannan Reserve
اوقات نماز Strathfield
اوقات نماز Pope Paul Vi Reserve
اوقات نماز Ashfield Park
اوقات نماز O’Connor Reserve, (O'Connor Reserve)
اوقات نماز Burwood Heights
اوقات نماز Kings Park
اوقات نماز Todman Reserve
اوقات نماز Buruwan Park
اوقات نماز John Paton Reserve
اوقات نماز Burwood
اوقات نماز Marine Reserve
اوقات نماز Reed Reserve
اوقات نماز Keith Smith Park
اوقات نماز Marrickville Park
اوقات نماز St Lukes Park
اوقات نماز Concord Oval
اوقات نماز Cintra Park
اوقات نماز Wallis Reserve
اوقات نماز Jarvie Park
اوقات نماز Thew Reserve
اوقات نماز Fatima Island
اوقات نماز Mcneilly Park
اوقات نماز Hycraft Reserve
اوقات نماز Chain of Ponds Reserve
اوقات نماز Henson Park
اوقات نماز Rozelle
اوقات نماز Summer Hill
اوقات نماز Ashfield
اوقات نماز Underwood Reserve
اوقات نماز Florence Reserve
اوقات نماز Clemton Park
اوقات نماز Jubilee Park
اوقات نماز Federal Park
اوقات نماز Inveresk Park
اوقات نماز Palmer Reserve
اوقات نماز Algie Park
اوقات نماز Strathfield Park
اوقات نماز Cooinoo Reserve
اوقات نماز Blair Park
اوقات نماز Whitbread Park
اوقات نماز Belmore-Campsie Park
اوقات نماز Illoura Reserve
اوقات نماز Hammond Park
اوقات نماز Halliday Park
اوقات نماز Lilyfield
اوقات نماز Prentice Reserve
اوقات نماز Jubilee Oval
اوقات نماز Northcote Road
اوقات نماز Canada Bay
اوقات نماز Exile Bay
اوقات نماز Bayview Park
اوقات نماز Eglinton Road
اوقات نماز King George Park
اوقات نماز Rozelle Bay
اوقات نماز Davey Square Reserve
اوقات نماز Eglin Lane
اوقات نماز Alexandra Road
اوقات نماز Croydon
اوقات نماز Humphries Reserve
اوقات نماز Pendrill Street
اوقات نماز Alexandra Lane
اوقات نماز Samuel Lee Place
اوقات نماز Edwards Park
اوقات نماز Centennial Reserve
اوقات نماز Edward Street
اوقات نماز Allman Park
اوقات نماز Hoskins Park
اوقات نماز Edward Lane
اوقات نماز Pratten Park
اوقات نماز Graham Reserve
اوقات نماز Yatama Park
اوقات نماز Five Dock
اوقات نماز Campsie
اوقات نماز Richards Park
اوقات نماز Henley Park
اوقات نماز Cotter Lane
اوقات نماز Edwards Park
اوقات نماز Croker Park
اوقات نماز Enmore Park
اوقات نماز Maxwell Lane
اوقات نماز Enfield
اوقات نماز Wicks Park
اوقات نماز Arcadia Road
اوقات نماز Cadigal Reserve
اوقات نماز Cecile Herman Park
اوقات نماز Park Avenue
اوقات نماز Haberfield
اوقات نماز Burwood Park
اوقات نماز Morton Park
اوقات نماز Arcadia Lane
اوقات نماز Queen Elizabeth Park
اوقات نماز Goddard Park