اوقات نماز Hochwolkersdorf

AT / Lower Austria / Hochwolkersdorf

جهت قبله Hochwolkersdorf

N E S W

جهت قبله Hochwolkersdorf

°132.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Hochwolkersdorf, Lower Austria: °132.5 :جهت قطب نما °136 :جهت واقعی °1-3.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hochwolkersdorf

اوقات نماز Schwarzenbach (Zerstreut)
اوقات نماز Hochegg
اوقات نماز Dreibuchen
اوقات نماز Schlatten
اوقات نماز Hochwolkersdorf
اوقات نماز Horaubach
اوقات نماز Oberau
اوقات نماز Ohaberg
اوقات نماز Stanglgraben
اوقات نماز Hochwolkersdorf (Zerstreut)
اوقات نماز Kuhwald
اوقات نماز Karnthal
اوقات نماز Rosenbrunn
اوقات نماز Grubenhäuser, (Grubenhaeuser)
اوقات نماز Klingfurth
اوقات نماز Hackbichl
اوقات نماز Hackbichl
اوقات نماز Auerhütten, (Auerhuetten)
اوقات نماز Heuberg
اوقات نماز Karnthal
اوقات نماز Auerhütten, (Auerhuetten)
اوقات نماز Grubenhäuser, (Grubenhaeuser)
اوقات نماز Klingfurth
اوقات نماز Greimkogel
اوقات نماز Rosenbrunn
اوقات نماز Kuhwald
اوقات نماز Hochwolkersdorf
اوقات نماز Heuberg
اوقات نماز Hochwolkersdorf (Zerstreut)
اوقات نماز Heuberg
اوقات نماز Rosenbrunn
اوقات نماز Hochegg
اوقات نماز Hochegg
اوقات نماز Horaubach
اوقات نماز Oberau
اوقات نماز Greimkogel
اوقات نماز Schwarzenbach (Zerstreut)
اوقات نماز Klingfurth
اوقات نماز Schlatten
اوقات نماز Ohaberg
اوقات نماز Hackbichl
اوقات نماز Grubenhäuser, (Grubenhaeuser)
اوقات نماز Greimkogel
اوقات نماز Greimkogel
اوقات نماز Dreibuchen
اوقات نماز Schwarzenbach (Zerstreut)
اوقات نماز Greimkogel
اوقات نماز Auerhütten, (Auerhuetten)
اوقات نماز Stanglgraben
اوقات نماز Hochwolkersdorf (Zerstreut)
اوقات نماز Klingfurth
اوقات نماز Horaubach
اوقات نماز Oberau
اوقات نماز Hochwolkersdorf (Zerstreut)
اوقات نماز Dreibuchen
اوقات نماز Stanglgraben
اوقات نماز Kuhwald
اوقات نماز Horaubach
اوقات نماز Oberau
اوقات نماز Schwarzenbach (Zerstreut)
اوقات نماز Hackbichl