اوقات نماز Haunoldstein

AT / Lower Austria / Haunoldstein

جهت قبله Haunoldstein

N E S W

جهت قبله Haunoldstein

°132 :جهت قطب نما
جهت قبله Haunoldstein, Lower Austria: °132 :جهت قطب نما °135.3 :جهت واقعی °1-3.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Haunoldstein

اوقات نماز Prinzersdorf
اوقات نماز Uttendorf
اوقات نماز Haunoldstein
اوقات نماز Sierning
اوقات نماز Groß Sierning, (Gross Sierning)
اوقات نماز Loosdorf
اوقات نماز Haindorf
اوقات نماز Markersdorf an der Pielach
اوقات نماز Pottschollach
اوقات نماز Eichberg
اوقات نماز Wimpassing an der Pielach
اوقات نماز Stein
اوقات نماز Hafnerbach
اوقات نماز Mitterau
اوقات نماز Sitzenthal
اوقات نماز Albrechtsberg an der Pielach
اوقات نماز Eigendorf
اوقات نماز Linsberg
اوقات نماز Wieden
اوقات نماز Mitterndorf
اوقات نماز Türnau, (Tuernau)
اوقات نماز Neuhofen
اوقات نماز Knetzersdorf
اوقات نماز Winkel
اوقات نماز Mitterndorf
اوقات نماز Türnau, (Tuernau)
اوقات نماز Rannersdorf
اوقات نماز Eigendorf
اوقات نماز Linsberg
اوقات نماز Wieden
اوقات نماز Löbersdorf, (Loebersdorf)
اوقات نماز Knetzersdorf
اوقات نماز Winkel
اوقات نماز Poppendorf
اوقات نماز Korning
اوقات نماز Untergraben
اوقات نماز Doppel
اوقات نماز Grub
اوقات نماز Pielachhaag
اوقات نماز Poppendorf
اوقات نماز Pielachhaag
اوقات نماز Osterburg
اوقات نماز Pottschollach
اوقات نماز Rohr
اوقات نماز Doppel
اوقات نماز Markersdorf an der Pielach
اوقات نماز Groß Sierning, (Gross Sierning)
اوقات نماز Mannersdorf
اوقات نماز Mauer bei Melk
اوقات نماز Seeben
اوقات نماز Haindorf
اوقات نماز Hengstberg
اوقات نماز Inning
اوقات نماز Oberradl
اوقات نماز Prinzersdorf
اوقات نماز Uttendorf
اوقات نماز Inning
اوقات نماز Mannersdorf
اوقات نماز Pielachhaag
اوقات نماز Haindorf
اوقات نماز Sitzenthal
اوقات نماز Loosdorf
اوقات نماز Poppendorf
اوقات نماز Lanzing
اوقات نماز Obergraben
اوقات نماز Prinzersdorf
اوقات نماز Uttendorf
اوقات نماز Osterburg
اوقات نماز Rohr
اوقات نماز Seeben
اوقات نماز Inning
اوقات نماز Hafnerbach
اوقات نماز Mitterau
اوقات نماز Rohr
اوقات نماز Rannersdorf
اوقات نماز Haunoldstein
اوقات نماز Sierning
اوقات نماز Markersdorf an der Pielach
اوقات نماز Neuhofen
اوقات نماز Hengstberg
اوقات نماز Pielachhaag
اوقات نماز Hafnerbach
اوقات نماز Mitterau
اوقات نماز Rannersdorf
اوقات نماز Prinzersdorf
اوقات نماز Uttendorf
اوقات نماز Löbersdorf, (Loebersdorf)
اوقات نماز Albrechtsberg an der Pielach
اوقات نماز Osterburg
اوقات نماز Löbersdorf, (Loebersdorf)
اوقات نماز Haunoldstein
اوقات نماز Sierning
اوقات نماز Poppendorf
اوقات نماز Mannersdorf
اوقات نماز Grub
اوقات نماز Oberradl
اوقات نماز Grub
اوقات نماز Markersdorf an der Pielach
اوقات نماز Lanzing
اوقات نماز Obergraben