اوقات نماز Zelking-Matzleinsdorf

AT / Lower Austria / Zelking-Matzleinsdorf

جهت قبله Zelking-Matzleinsdorf

N E S W

جهت قبله Zelking-Matzleinsdorf

°131.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Zelking-Matzleinsdorf, Lower Austria: °131.7 :جهت قطب نما °135 :جهت واقعی °1-3.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Zelking-Matzleinsdorf

اوقات نماز Ornding
اوقات نماز Klein-Pöchlarn, (Klein-Poechlarn)
اوقات نماز Zelking
اوقات نماز Lehen
اوقات نماز Schweining
اوقات نماز Röhrapoint, (Roehrapoint)
اوقات نماز Ebersdorf
اوقات نماز Fachelberg
اوقات نماز Gassen
اوقات نماز Urfahr
اوقات نماز Matzleinsdorf
اوقات نماز Ornding
اوقات نماز Hub an der Mank
اوقات نماز Pühra, (Puehra)
اوقات نماز Winden
اوقات نماز Harlanden
اوقات نماز Pöchlarn, (Poechlarn)
اوقات نماز Steghof
اوقات نماز Wohlfahrtsbrunn
اوقات نماز Klein-Pöchlarn, (Klein-Poechlarn)
اوقات نماز Klein-Pöchlarn, (Klein-Poechlarn)
اوقات نماز Einsiedl
اوقات نماز Melk
اوقات نماز Einsiedl
اوقات نماز Harlanden
اوقات نماز Pöchlarn, (Poechlarn)
اوقات نماز Ebersdorf
اوقات نماز Rosenfeld
اوقات نماز Grub bei Zwerbach
اوقات نماز Reith bei Weichselbach
اوقات نماز Matzleinsdorf
اوقات نماز Mank
اوقات نماز Harlanden
اوقات نماز Pöchlarn, (Poechlarn)
اوقات نماز Mannersdorf
اوقات نماز Bergern
اوقات نماز Rampersdorf
اوقات نماز Bergern
اوقات نماز Röhrapoint, (Roehrapoint)
اوقات نماز Ornding
اوقات نماز Lehen
اوقات نماز Zelking
اوقات نماز Zinsenhof
اوقات نماز Röhrapoint, (Roehrapoint)
اوقات نماز Freiningau
اوقات نماز Hiesberg
اوقات نماز Kleinweichselbach
اوقات نماز Matzleinsdorf
اوقات نماز Ornding
اوقات نماز Grub bei Zwerbach
اوقات نماز Anzenberg
اوقات نماز Baulanden
اوقات نماز Zwerbach
اوقات نماز Au
اوقات نماز Schönbuch, (Schoenbuch)
اوقات نماز Schönbuch, (Schoenbuch)
اوقات نماز Röhrapoint, (Roehrapoint)
اوقات نماز Wegscheid
اوقات نماز Wegscheid
اوقات نماز Arb
اوقات نماز Vornholz
اوقات نماز Hofstetten
اوقات نماز Harlanden
اوقات نماز Pöchlarn, (Poechlarn)
اوقات نماز Röhrapoint, (Roehrapoint)
اوقات نماز Zinsenhof
اوقات نماز Grossweichselbach
اوقات نماز Rampersdorf
اوقات نماز Brandstatt bei Au
اوقات نماز Kühberg, (Kuehberg)
اوقات نماز Grosspriel
اوقات نماز Kalcha
اوقات نماز Grosspriel
اوقات نماز Wohlfahrtsbrunn
اوقات نماز Rampersdorf
اوقات نماز Rosenfeld
اوقات نماز Einsiedl
اوقات نماز Ebersdorf
اوقات نماز Mank
اوقات نماز Lehen
اوقات نماز Steghof
اوقات نماز Zelking
اوقات نماز Reith bei Weichselbach
اوقات نماز Freiningau
اوقات نماز Au
اوقات نماز Einsiedl
اوقات نماز Lunzen
اوقات نماز Eselsteiggraben
اوقات نماز Urfahr
اوقات نماز Freiningau
اوقات نماز Lunzen
اوقات نماز Harlanden
اوقات نماز Pöchlarn, (Poechlarn)
اوقات نماز Zwerbach
اوقات نماز Brandstatt bei Au
اوقات نماز Röhrapoint, (Roehrapoint)
اوقات نماز Bergern
اوقات نماز Bergern
اوقات نماز Wohlfahrtsbrunn
اوقات نماز Melk