اوقات نماز Stetteldorf am Wagram

AT / Lower Austria / Stetteldorf am Wagram

جهت قبله Stetteldorf am Wagram

N E S W

جهت قبله Stetteldorf am Wagram

°132.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Stetteldorf am Wagram, Lower Austria: °132.9 :جهت قطب نما °136.4 :جهت واقعی °1-3.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Stetteldorf am Wagram

اوقات نماز Unterabsdorf
اوقات نماز Absdorf
اوقات نماز Starnwörth, (Starnwoerth)
اوقات نماز Wagram
اوقات نماز Oberau
اوقات نماز Stetteldorf am Wagram
اوقات نماز Oberabsdorf
اوقات نماز Oberabsdorf
اوقات نماز Seitzersdorf-Wolfpassing
اوقات نماز Pfarrfeld
اوقات نماز Grundfeld
اوقات نماز Heidfeld
اوقات نماز Scheibenfeld
اوقات نماز Harraßäcker, (Harrassacker)
اوقات نماز Kogeln
اوقات نماز Eggendorf am Wagram
اوقات نماز Absberg
اوقات نماز Hippersdorf
اوقات نماز Gießgraben, (Giessgraben)
اوقات نماز Scheibenfeld
اوقات نماز Obere Lüsse, (Obere Lusse)
اوقات نماز Schweizerweide
اوقات نماز Absdorf
اوقات نماز Starnwörth, (Starnwoerth)
اوقات نماز Obere Lüsse, (Obere Lusse)
اوقات نماز Unterabsdorf
اوقات نماز Pettendorf
اوقات نماز Schweizerweide
اوقات نماز Gernäcker, (Gernacker)
اوقات نماز Gaisruck
اوقات نماز Pettendorfer Weide
اوقات نماز Stetteldorf am Wagram
اوقات نماز Hart
اوقات نماز Harraßäcker, (Harrassacker)
اوقات نماز Absberg
اوقات نماز Hippersdorf
اوقات نماز Gießgraben, (Giessgraben)
اوقات نماز Unterabsdorf
اوقات نماز Pettendorf
اوقات نماز Platten
اوقات نماز Absdorf
اوقات نماز Zaußenberg, (Zaussenberg)
اوقات نماز Hundsgraben
اوقات نماز Harraßäcker, (Harrassacker)
اوقات نماز Point
اوقات نماز Point
اوقات نماز Platten
اوقات نماز Wagram
اوقات نماز Oberau
اوقات نماز Zaußenberg, (Zaussenberg)
اوقات نماز Hundsgraben
اوقات نماز Michaelergrund
اوقات نماز Kranawettenau
اوقات نماز Gaisruck
اوقات نماز Perzendorf
اوقات نماز Inkersdorf
اوقات نماز Tiefenthal
اوقات نماز Eggendorf am Wagram
اوقات نماز Perzendorf
اوقات نماز Waldsee
اوقات نماز Pettendorfer Weide
اوقات نماز Inkersdorf
اوقات نماز Tiefenthal
اوقات نماز Mollersdorf
اوقات نماز Beugen
اوقات نماز Schweizerweide
اوقات نماز Michaelergrund
اوقات نماز Kranawettenau
اوقات نماز Inkersdorf
اوقات نماز Tiefenthal
اوقات نماز Hart
اوقات نماز Kogeln
اوقات نماز Mollersdorf
اوقات نماز Beugen
اوقات نماز Oberabsdorf
اوقات نماز Waldsee
اوقات نماز Seitzersdorf-Wolfpassing
اوقات نماز Obere Lüsse, (Obere Lusse)
اوقات نماز Gernäcker, (Gernacker)
اوقات نماز Absberg
اوقات نماز Hippersdorf
اوقات نماز Gießgraben, (Giessgraben)
اوقات نماز Gernäcker, (Gernacker)
اوقات نماز Scheibenfeld
اوقات نماز Point
اوقات نماز Zaußenberg, (Zaussenberg)
اوقات نماز Hundsgraben
اوقات نماز Pfarrfeld
اوقات نماز Grundfeld
اوقات نماز Heidfeld
اوقات نماز Michaelergrund
اوقات نماز Kranawettenau
اوقات نماز Mollersdorf
اوقات نماز Beugen
اوقات نماز Kogeln
اوقات نماز Eggendorf am Wagram
اوقات نماز Perzendorf
اوقات نماز Inkersdorf
اوقات نماز Tiefenthal