اوقات نماز Göllersdorf

AT / Lower Austria / Göllersdorf

جهت قبله Göllersdorf

N E S W

جهت قبله Göllersdorf

°133.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Göllersdorf, Lower Austria: °133.2 :جهت قطب نما °136.7 :جهت واقعی °1-3.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Göllersdorf, Goellersdorf

اوقات نماز Obergrub
اوقات نماز Schneckenbrunn
اوقات نماز Winterleiten
اوقات نماز Niederer Burgstall
اوقات نماز Hoher Burgstall
اوقات نماز Steinabrunn
اوقات نماز Hahnenberg
اوقات نماز Bergau
اوقات نماز Untergrub
اوقات نماز Großmugl, (Grossmugl)
اوقات نماز Neurisse
اوقات نماز Schafweide
اوقات نماز Hölzlberg, (Holzlberg)
اوقات نماز Karer
اوقات نماز Silber Berg
اوقات نماز Porrau
اوقات نماز Senninger Weg
اوقات نماز Gfletzäcker, (Gfletzacker)
اوقات نماز Gartenholz
اوقات نماز Stiegelberg
اوقات نماز Ringendorf
اوقات نماز Ringendorfer Graben
اوقات نماز Gfletzgraben
اوقات نماز Birkenboden
اوقات نماز Windmühle, (Windmuhle)
اوقات نماز Vorderbergen
اوقات نماز Hasenäcker, (Hasenacker)
اوقات نماز Weiher
اوقات نماز Markwegboden
اوقات نماز Weiher
اوقات نماز Hinterer Reinboden
اوقات نماز Lanzenäcker, (Lanzenacker)
اوقات نماز Wölling, (Wolling)
اوقات نماز Dornleiten
اوقات نماز Hasenäcker, (Hasenacker)
اوقات نماز Birkfeld
اوقات نماز Kleiner Boden
اوقات نماز Im Hart
اوقات نماز Hunds Berg
اوقات نماز Porraubach
اوقات نماز Viendorf
اوقات نماز Windmühle, (Windmuhle)
اوقات نماز Lanzenäcker, (Lanzenacker)
اوقات نماز Auf der Weide
اوقات نماز Seetal
اوقات نماز Ringendorf
اوقات نماز Senninger Weg
اوقات نماز Füllersdorf, (Fuellersdorf)
اوقات نماز Schönborn, (Schoenborn)
اوقات نماز Vorderer Reinboden
اوقات نماز Hölzlberg, (Holzlberg)
اوقات نماز Wolfsgrund
اوقات نماز Fichtenboden
اوقات نماز Gemeindewald
اوقات نماز Göllersdorf, (Goellersdorf)
اوقات نماز Scheuhang
اوقات نماز Schönborn, (Schoenborn)
اوقات نماز Stiegelberg
اوقات نماز Geierberg
اوقات نماز Ringendorfer Graben
اوقات نماز Neurisse
اوقات نماز Feldleiten
اوقات نماز Im Ebenfeld
اوقات نماز Scheuhang
اوقات نماز Fuchsberg
اوقات نماز Markwegboden
اوقات نماز Silber Berg
اوقات نماز Leeberg
اوقات نماز Geitzendorf
اوقات نماز Sandfeld
اوقات نماز Nußbaumschlucht, (Nussbaumschlucht)
اوقات نماز Saurüssel, (Saurussel)
اوقات نماز Feldleiten
اوقات نماز Breitwiesen
اوقات نماز Auf der Weide
اوقات نماز Steinabrunn
اوقات نماز Leeberg
اوقات نماز Geitzendorf
اوقات نماز Froschaubach
اوقات نماز Hochberg
اوقات نماز Geierberg
اوقات نماز Fuchsberg
اوقات نماز Ziererboden
اوقات نماز Ziererboden
اوقات نماز Sandfeld
اوقات نماز Vorderer Reinboden
اوقات نماز Untergrub
اوقات نماز Rohrboden
اوقات نماز Breitwiesen
اوقات نماز Füllersdorf, (Fuellersdorf)
اوقات نماز Großstelzendorf, (Grossstelzendorf)
اوقات نماز Seetal
اوقات نماز Nußbaumschlucht, (Nussbaumschlucht)
اوقات نماز Wolfsgrund
اوقات نماز Hochleiten
اوقات نماز Saurüssel, (Saurussel)
اوقات نماز Hahnenberg
اوقات نماز Zigeunerschlucht
اوقات نماز Im Hart
اوقات نماز Niederer Burgstall