اوقات نماز Orth an der Donau

AT / Lower Austria / Orth an der Donau

جهت قبله Orth an der Donau

N E S W

جهت قبله Orth an der Donau

°133.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Orth an der Donau, Lower Austria: °133.5 :جهت قطب نما °137.1 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Orth an der Donau, Orth

اوقات نماز Orth an der Donau
اوقات نماز Neurisse
اوقات نماز Mannsdorf an der Donau
اوقات نماز Andlersdorf
اوقات نماز Lobau
اوقات نماز Tierboden
اوقات نماز Grundboden
اوقات نماز Steinafurt
اوقات نماز Lobfeld
اوقات نماز Steinafurt
اوقات نماز Lobfeld
اوقات نماز Haslau an der Donau
اوقات نماز Oberer Stockmaiß, (Oberer Stockmaiss)
اوقات نماز Aussatz
اوقات نماز Rohrhaufen
اوقات نماز Heustadelböden, (Heustadelboden)
اوقات نماز Hausfeld
اوقات نماز Scheibl
اوقات نماز Überlände, (Uberlande)
اوقات نماز Mittleres Feld
اوقات نماز Schönauer Feld, (Schonauer Feld)
اوقات نماز Mühlschüttl, (Muhlschuttl)
اوقات نماز Überlände, (Uberlande)
اوقات نماز Mittleres Feld
اوقات نماز Matzneusiedl
اوقات نماز Mühlschüttl, (Muhlschuttl)
اوقات نماز Heidboden
اوقات نماز Bannau
اوقات نماز Matzneusiedl
اوقات نماز Hausfeld
اوقات نماز Neurisse
اوقات نماز Mitterhaufen
اوقات نماز Unterer Stockmaiß, (Unterer Stockmaiss)
اوقات نماز Hausfeld
اوقات نماز Mannsdorf an der Donau
اوقات نماز Fischa
اوقات نماز Hirschensprung
اوقات نماز Rohrhaufen
اوقات نماز Heustadelböden, (Heustadelboden)
اوقات نماز Orth an der Donau
اوقات نماز Neurisse
اوقات نماز Mitterfeld
اوقات نماز Tierboden
اوقات نماز Grundboden
اوقات نماز Oberer Stockmaiß, (Oberer Stockmaiss)
اوقات نماز Aussatz
اوقات نماز Schönauer Feld, (Schonauer Feld)
اوقات نماز Tierboden
اوقات نماز Grundboden
اوقات نماز Mühlschüttl, (Muhlschuttl)
اوقات نماز Haslau an der Donau
اوقات نماز Mannsdorf an der Donau
اوقات نماز Scheibl
اوقات نماز Überlände, (Uberlande)
اوقات نماز Mittleres Feld
اوقات نماز Schüttlau, (Schuttlau)
اوقات نماز Gstettenfeld
اوقات نماز Fischa
اوقات نماز Hirschensprung
اوقات نماز Wagram an der Donau
اوقات نماز Steinafurt
اوقات نماز Lobfeld
اوقات نماز Neurisse
اوقات نماز Ganger Feld
اوقات نماز Ganger Feld
اوقات نماز Schüttlau, (Schuttlau)
اوقات نماز Gstettenfeld
اوقات نماز Biberhaufen
اوقات نماز Grenzböden, (Grenzboden)
اوقات نماز Wagram an der Donau
اوقات نماز Lobau
اوقات نماز Unterer Stockmaiß, (Unterer Stockmaiss)
اوقات نماز Andlersdorf
اوقات نماز Fischa
اوقات نماز Hirschensprung
اوقات نماز Mitterhaufen
اوقات نماز Lobau
اوقات نماز Rohrhaufen
اوقات نماز Heustadelböden, (Heustadelboden)
اوقات نماز Schönauer Feld, (Schonauer Feld)
اوقات نماز Matzneusiedl
اوقات نماز Fischa
اوقات نماز Hirschensprung
اوقات نماز Biberhaufen
اوقات نماز Grenzböden, (Grenzboden)
اوقات نماز Neurisse
اوقات نماز Mitterfeld
اوقات نماز Scheibl
اوقات نماز Neurisse
اوقات نماز Mitterfeld
اوقات نماز Andlersdorf
اوقات نماز Rohrhaufen
اوقات نماز Heustadelböden, (Heustadelboden)
اوقات نماز Orth an der Donau
اوقات نماز Wagram an der Donau
اوقات نماز Oberer Stockmaiß, (Oberer Stockmaiss)
اوقات نماز Aussatz
اوقات نماز Orth an der Donau
اوقات نماز Andlersdorf
اوقات نماز Matzneusiedl