اوقات نماز Irschen

AT / Carinthia / Irschen

جهت قبله Irschen

N E S W

جهت قبله Irschen

°127.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Irschen, Carinthia: °127.5 :جهت قطب نما °130.2 :جهت واقعی °1-2.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Irschen

اوقات نماز Leppen
اوقات نماز Obere Drassnitz
اوقات نماز Untere Drassnitz
اوقات نماز Irschen
اوقات نماز Drassnitz
اوقات نماز Schrottenberg
اوقات نماز Schörstadt, (Schoerstadt)
اوقات نماز Glatschach
اوقات نماز Hintergassen
اوقات نماز Weneberg
اوقات نماز Suppersberg
اوقات نماز Griebitsch
اوقات نماز Rosenberg
اوقات نماز Stresweg
اوقات نماز Gailbergbach
اوقات نماز Rittersdorf
اوقات نماز Nörenach, (Noerenach)
اوقات نماز Potschling
اوقات نماز Mötschlach, (Moetschlach)
اوقات نماز Griebitsch
اوقات نماز Oberdrauburg
اوقات نماز Mokarspitze
اوقات نماز Strieden
اوقات نماز Simmerlach
اوقات نماز Gröfelhof, (Groefelhof)
اوقات نماز Zwickenberg
اوقات نماز Suppersberg
اوقات نماز Mokarspitze
اوقات نماز Rittersdorf
اوقات نماز Potschling
اوقات نماز Zwickenberg
اوقات نماز Scharnik
اوقات نماز Gröfelhof, (Groefelhof)
اوقات نماز Leppen
اوقات نماز Irschen
اوقات نماز Hintergassen
اوقات نماز Pflügen, (Pfluegen)
اوقات نماز Stein
اوقات نماز Gursgentörl, (Gursgentoerl)
اوقات نماز Doblbach
اوقات نماز Drassnitz
اوقات نماز Schörstadt, (Schoerstadt)
اوقات نماز Simmerlach
اوقات نماز Stein
اوقات نماز Scharnik
اوقات نماز Obere Drassnitz
اوقات نماز Untere Drassnitz
اوقات نماز Glatschach
اوقات نماز Rosenberg
اوقات نماز Nörenach, (Noerenach)
اوقات نماز Weneberg
اوقات نماز Glatschach
اوقات نماز Obere Drassnitz
اوقات نماز Untere Drassnitz
اوقات نماز Nörenach, (Noerenach)
اوقات نماز Stresweg
اوقات نماز Gursgentörl, (Gursgentoerl)
اوقات نماز Drassnitz
اوقات نماز Schrottenberg
اوقات نماز Gailbergbach
اوقات نماز Mötschlach, (Moetschlach)
اوقات نماز Pflügen, (Pfluegen)
اوقات نماز Oberdrauburg