اوقات نماز Eisenstadt Stadt

AT / Burgenland / Eisenstadt Stadt

جهت قبله Eisenstadt Stadt

N E S W

جهت قبله Eisenstadt Stadt

°133 :جهت قطب نما
جهت قبله Eisenstadt Stadt, Burgenland: °133 :جهت قطب نما °136.5 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Eisenstadt Stadt, Stadt Eisenstadt

اوقات نماز Eisenstadt
اوقات نماز Eisenstadt
اوقات نماز Trausdorf an der Wulka
اوقات نماز Müllendorf, (Muellendorf)
اوقات نماز Grosshöflein, (Grosshoeflein)
اوقات نماز Stotzing Berg
اوقات نماز Kleinhöflein im Burgenland, (Kleinhoeflein im Burgenland)
اوقات نماز Kleinhöflein im Burgenland, (Kleinhoeflein im Burgenland)
اوقات نماز Müllendorf, (Muellendorf)
اوقات نماز Sankt Georgen am Leithagebirge
اوقات نماز Sankt Georgen am Leithagebirge
اوقات نماز Oberberg
اوقات نماز Oberberg
اوقات نماز Grosshöflein, (Grosshoeflein)
اوقات نماز Kleinhöflein im Burgenland, (Kleinhoeflein im Burgenland)
اوقات نماز Oberberg
اوقات نماز Trausdorf an der Wulka
اوقات نماز Föhrenberg, (Foehrenberg)
اوقات نماز Sankt Georgen am Leithagebirge
اوقات نماز Föhrenberg, (Foehrenberg)
اوقات نماز Föhrenberg, (Foehrenberg)
اوقات نماز Grosshöflein, (Grosshoeflein)
اوقات نماز Grosshöflein, (Grosshoeflein)
اوقات نماز Stotzing Berg
اوقات نماز Oberberg
اوقات نماز Eisenstadt
اوقات نماز Kleinhöflein im Burgenland, (Kleinhoeflein im Burgenland)
اوقات نماز Stotzing Berg
اوقات نماز Sankt Georgen am Leithagebirge
اوقات نماز Trausdorf an der Wulka
اوقات نماز Trausdorf an der Wulka
اوقات نماز Trausdorf an der Wulka
اوقات نماز Grosshöflein, (Grosshoeflein)
اوقات نماز Föhrenberg, (Foehrenberg)
اوقات نماز Föhrenberg, (Foehrenberg)
اوقات نماز Föhrenberg, (Foehrenberg)
اوقات نماز Stotzing Berg
اوقات نماز Oberberg
اوقات نماز Stotzing Berg
اوقات نماز Eisenstadt
اوقات نماز Müllendorf, (Muellendorf)
اوقات نماز Eisenstadt
اوقات نماز Müllendorf, (Muellendorf)
اوقات نماز Müllendorf, (Muellendorf)
اوقات نماز Müllendorf, (Muellendorf)
اوقات نماز Föhrenberg, (Foehrenberg)
اوقات نماز Sankt Georgen am Leithagebirge
اوقات نماز Kleinhöflein im Burgenland, (Kleinhoeflein im Burgenland)