اوقات نماز Partido de Tres de Febrero

AR / Buenos Aires / Partido de Tres de Febrero

جهت قبله Partido de Tres de Febrero

N E S W

جهت قبله Partido de Tres de Febrero

°84.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Partido de Tres de Febrero, Buenos Aires: °84.4 :جهت قطب نما °76.4 :جهت واقعی °18 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Partido de Tres de Febrero, 3 de Febrero, Partido Tres de Febrero, Partido di Tres de Febrero, Tres De Febrero, Tres de Febrero, Tres de Febrero Partido, Tres de Febrero partido, Трес де Фебреро

اوقات نماز Caseros
اوقات نماز General San Martín, (General San Martin)
اوقات نماز San Andrés, (San Andres)
اوقات نماز Villa Libertad
اوقات نماز Villa Bosch
اوقات نماز Santos Lugares
اوقات نماز Villa Alianza
اوقات نماز General José de San Martín, (General Jose de San Martin)
اوقات نماز Villa Progreso
اوقات نماز Villa Pineral
اوقات نماز Podesta
اوقات نماز Martín Coronado, (Martin Coronado)
اوقات نماز Lynch
اوقات نماز Villa Libertad
اوقات نماز Villa Martínez de Hoz, (Villa Martinez de Hoz)
اوقات نماز Villa José Ingenieros, (Villa Jose Ingenieros)
اوقات نماز Sáenz Peña, (Saenz Pena)
اوقات نماز Sáenz Peña, (Saenz Pena)
اوقات نماز Villa Basso
اوقات نماز Santos Lugares
اوقات نماز Villa de los Patricios
اوقات نماز Martín Coronado, (Martin Coronado)
اوقات نماز Villa Bosch
اوقات نماز Villa Progreso
اوقات نماز Billinghurst
اوقات نماز Podesta
اوقات نماز Villa Sarmiento
اوقات نماز Billinghurst
اوقات نماز Lynch
اوقات نماز Caseros
اوقات نماز Villa Devoto
اوقات نماز General San Martín, (General San Martin)
اوقات نماز General José de San Martín, (General Jose de San Martin)
اوقات نماز Villa Basso
اوقات نماز Villa Alianza
اوقات نماز San Andrés, (San Andres)
اوقات نماز Villa Real
اوقات نماز Billinghurst
اوقات نماز Villa Bosch
اوقات نماز Villa Martínez de Hoz, (Villa Martinez de Hoz)
اوقات نماز Martín Coronado, (Martin Coronado)
اوقات نماز Villa Devoto
اوقات نماز Ciudadela