اوقات نماز Arabkir

AM / Yerevan / Arabkir

جهت قبله Arabkir

N E S W

جهت قبله Arabkir

°187.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Arabkir, Yerevan: °187.5 :جهت قطب نما °193.4 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arabkir

اوقات نماز Kond
اوقات نماز Abovyani Mankakan
اوقات نماز Khorhrdayin Miut’yan Eritasard Herosnerin, (Khorhrdayin Miut'yan Eritasard Herosnerin)
اوقات نماز Hrazdan
اوقات نماز Kond
اوقات نماز Tsitserrnakaberd
اوقات نماز Storin Hrazdani
اوقات نماز Artashati
اوقات نماز P’arajanov S., (P'arajanov S.)
اوقات نماز Dzoragyugh
اوقات نماز Saryan M.
اوقات نماز Arabkiri Mankakan
اوقات نماز Ch’arents’ Ye., (Ch'arents' Ye.)
اوقات نماز Arabkir
اوقات نماز Sargsyan A. Ev Kojoyan H.
اوقات نماز T’umanyan H., (T'umanyan H.)
اوقات نماز Tsitserrnakaberdi
اوقات نماز Siraharneri
اوقات نماز Yerevan
اوقات نماز Mergelyani
اوقات نماز Yot’ Aghbyur, (Yot' Aghbyur)
اوقات نماز Angliakan
اوقات نماز Nor Arabkir - 1
اوقات نماز Kentron
اوقات نماز Zhamats’uyts’i Gortsarani, (Zhamats'uyts'i Gortsarani)
اوقات نماز Ort’ots’, (Ort'ots')
اوقات نماز Mamrri
اوقات نماز Zhamats’uyts’i Gortsarani, (Zhamats'uyts'i Gortsarani)
اوقات نماز 2750-amyakin
اوقات نماز 2750-amyakin
اوقات نماز Khach’atryan A., (Khach'atryan A.)
اوقات نماز Imeni Tairova
اوقات نماز Isahakyan A.
اوقات نماز Karapi Lich
اوقات نماز Rrus Sahmanapahneri
اوقات نماز K’och’ar Ye., (K'och'ar Ye.)
اوقات نماز Paskevich’i, (Paskevich'i)
اوقات نماز Dalmayi
اوقات نماز Siraharneri
اوقات نماز Paronyan H.
اوقات نماز Tsitserrnakaberd
اوقات نماز Ort’ots’, (Ort'ots')
اوقات نماز Haght’anaki, (Haght'anaki)
اوقات نماز Sharrl Aznavuri
اوقات نماز Sayat’-Nova, (Sayat'-Nova)
اوقات نماز Zhoghovurdneri Barekamut’yan, (Zhoghovurdneri Barekamut'yan)
اوقات نماز Sharrl Aznavuri
اوقات نماز Tsitserrnakaberd
اوقات نماز Hayastan
اوقات نماز Jottoyi
اوقات نماز Yerevan Ev Karrara K’aghak’neri Barekamut’yan, (Yerevan Ev Karrara K'aghak'neri Barekamut'yan)
اوقات نماز K’anak’err HEK-i, (K'anak'err HEK-i)
اوقات نماز T’umanyan H. Anvan, (T'umanyan H. Anvan)
اوقات نماز Khach’atryan A., (Khach'atryan A.)
اوقات نماز Spendiaryan A.
اوقات نماز Noragyugh
اوقات نماز Nizhne-Razdanskiy Kanal
اوقات نماز Moskovyan
اوقات نماز Mergelyani
اوقات نماز Jottoyi
اوقات نماز Nor Arabkir - 1
اوقات نماز Isahakyan A.
اوقات نماز Storin Hrazdani
اوقات نماز T’umanyan H., (T'umanyan H.)
اوقات نماز Artashati
اوقات نماز K’anak’erresi Lich, (K'anak'erresi Lich)
اوقات نماز Arabkiri
اوقات نماز Usanoghakan
اوقات نماز T’ek’eyan V., (T'ek'eyan V.)
اوقات نماز Demirchyan D.
اوقات نماز Oghakadzev
اوقات نماز K’och’ar Ye., (K'och'ar Ye.)
اوقات نماز Tsitserrnakaberd
اوقات نماز Khorhrdayin Miut’yan Eritasard Herosnerin, (Khorhrdayin Miut'yan Eritasard Herosnerin)
اوقات نماز Saryan M.
اوقات نماز Sargsyan A. Ev Kojoyan H.
اوقات نماز Abovyani Mankakan
اوقات نماز Moskovyan
اوقات نماز Sayat’-Nova, (Sayat'-Nova)
اوقات نماز Mets Egherrni Ev Spitaki Erkrasharzhi Zoherin
اوقات نماز Azatamartik Harut’yunin, (Azatamartik Harut'yunin)
اوقات نماز Yerkrord Ashkharhamartum Zohvats Hamalsarakannerin
اوقات نماز Yerkrord Ashkharhamartum Zohvats Politekhnikakannerin
اوقات نماز Yerkrord Ashkharhamartum Zohvats Politekhnikakannerin
اوقات نماز Karapi Lich
اوقات نماز K’ristoneut’yan 1700-amyakin, (K'ristoneut'yan 1700-amyakin)
اوقات نماز Zhoghovurdneri Barekamut’yan, (Zhoghovurdneri Barekamut'yan)
اوقات نماز Rrus Sahmanapahneri
اوقات نماز Yerevan Ev Karrara K’aghak’neri Barekamut’yan, (Yerevan Ev Karrara K'aghak'neri Barekamut'yan)
اوقات نماز Mets Egherrni Ev Spitaki Erkrasharzhi Zoherin
اوقات نماز K’anak’erri, (K'anak'erri)
اوقات نماز Abovyan Kh.
اوقات نماز T’umanyan H. Anvan, (T'umanyan H. Anvan)
اوقات نماز Haght’anaki, (Haght'anaki)
اوقات نماز Komitasi Anvan
اوقات نماز Demirchyan D.
اوقات نماز Ch’arents’ Ye., (Ch'arents' Ye.)
اوقات نماز Tsitserrnakaberdi
اوقات نماز Davt’ashen, (Davt'ashen)
اوقات نماز Tsitserrnakaberd