اوقات نماز Syunik’i Marz

AM / Syunik / Syunik’i Marz

جهت قبله Syunik’i Marz

N E S W

جهت قبله Syunik’i Marz

°193.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Syunik’i Marz, Syunik: °193.3 :جهت قطب نما °198.9 :جهت واقعی °1-5.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Syunik’i Marz, Syunik'i Marz, Sjunikskaja oblast', Syunik, Syunik Province, Syunik', Syunikʻi marz, Syunikʼ, Syunik’, Сюникская область, Սյունիք, Սյունիքի Մարզ, Սյունիքի մարզ

اوقات نماز Astak’olants’, (Astak'olants')
اوقات نماز Ch’rrch’yrr, (Ch'rrch'yrr)
اوقات نماز Sashiki Marg
اوقات نماز Shorer
اوقات نماز Tuzhatun
اوقات نماز Tsover
اوقات نماز Tsover
اوقات نماز Ch’rrch’yrr, (Ch'rrch'yrr)
اوقات نماز Yeznaroti
اوقات نماز Karapetants’ Marg, (Karapetants' Marg)
اوقات نماز Metsatan Takht
اوقات نماز Ch’rrch’yrr, (Ch'rrch'yrr)
اوقات نماز Avanap’os, (Avanap'os)
اوقات نماز Ch’rrch’yrr, (Ch'rrch'yrr)
اوقات نماز Khach’sar, (Khach'sar)
اوقات نماز K’archut, (K'archut)
اوقات نماز Sheprut
اوقات نماز Ch’rrch’yrr, (Ch'rrch'yrr)
اوقات نماز Ch’rrch’yrr, (Ch'rrch'yrr)
اوقات نماز Pati Hogh
اوقات نماز Gandzakurrk’, (Gandzakurrk')
اوقات نماز Tsaghkats T’ambalanj, (Tsaghkats T'ambalanj)
اوقات نماز Shntsheri Klokh
اوقات نماز Mut’i T’ambalanj, (Mut'i T'ambalanj)
اوقات نماز K’ashuni, (K'ashuni)
اوقات نماز Goght’nk’ari, (Goght'nk'ari)
اوقات نماز Arp’i, (Arp'i)
اوقات نماز K’ashuni, (K'ashuni)
اوقات نماز Kapnusar
اوقات نماز Chragner
اوقات نماز Kukhtank’ar, (Kukhtank'ar)
اوقات نماز Sratap’, (Sratap')
اوقات نماز Chragner
اوقات نماز Aghandz
اوقات نماز Shak’arahogh, (Shak'arahogh)
اوقات نماز T’akhtort, (T'akhtort)
اوقات نماز Gahanist
اوقات نماز Bagin
اوقات نماز Gahanisti
اوقات نماز Gorshaserr
اوقات نماز Khach’k’ari, (Khach'k'ari)
اوقات نماز Blri
اوقات نماز Daran
اوقات نماز Aramazdi
اوقات نماز Navi
اوقات نماز Dik’avan, (Dik'avan)
اوقات نماز Margk’, (Margk')
اوقات نماز Aramazdi
اوقات نماز Dorunts’ T’ambalanj, (Dorunts' T'ambalanj)
اوقات نماز Yeznaroti
اوقات نماز Gisaghbyur
اوقات نماز Halidzorets’onts’, (Halidzorets'onts')
اوقات نماز Takhter
اوقات نماز Ants’adasht, (Ants'adasht)
اوقات نماز Ishkhanajur
اوقات نماز Dik’, (Dik')
اوقات نماز Shertahat
اوقات نماز Lusajur
اوقات نماز K’ashunu Sahman, (K'ashunu Sahman)
اوقات نماز Noyi Glukh
اوقات نماز Khach’i Vegher, (Khach'i Vegher)
اوقات نماز Marusget
اوقات نماز Ort’k’, (Ort'k')
اوقات نماز Lusnakokh
اوقات نماز Tsmaki Glukh
اوقات نماز Irits’i Marg, (Irits'i Marg)
اوقات نماز K’arrasun Dik’, (K'arrasun Dik')
اوقات نماز Vank’i Vegher, (Vank'i Vegher)
اوقات نماز Chaghrvani Katar
اوقات نماز Ts’urak’ar, (Ts'urak'ar)
اوقات نماز Khani
اوقات نماز Miji Hogh
اوقات نماز Jghrvan
اوقات نماز Yeznaroti
اوقات نماز Dik’katar, (Dik'katar)
اوقات نماز Rrmbakhor
اوقات نماز P’ayak, (P'ayak)
اوقات نماز P’ayak, (P'ayak)
اوقات نماز Khach’i Koghk’, (Khach'i Koghk')
اوقات نماز Tap’ear, (Tap'ear)
اوقات نماز K’rdzatun, (K'rdzatun)
اوقات نماز K’arahanuts’, (K'arahanuts')
اوقات نماز Yeghu Vegher
اوقات نماز Zak’ari Dzor, (Zak'ari Dzor)
اوقات نماز Svarants’, (Svarants')
اوقات نماز Berdahogh
اوقات نماز Kanach’aghbyur, (Kanach'aghbyur)
اوقات نماز Kaler
اوقات نماز Aygk’, (Aygk')
اوقات نماز Kyalunts’, (Kyalunts')
اوقات نماز Akhorradzor
اوقات نماز Tandzatap’, (Tandzatap')
اوقات نماز Ts’uraberd, (Ts'uraberd)
اوقات نماز Antarramuti
اوقات نماز Horrut
اوقات نماز Bazuk’ar, (Bazuk'ar)
اوقات نماز Ghazarahand
اوقات نماز K’oli Margeri, (K'oli Margeri)
اوقات نماز Tandzut
اوقات نماز Tandzatap’, (Tandzatap')