اوقات نماز Kotayk’i Marz

AM / Kotayk / Kotayk’i Marz

جهت قبله Kotayk’i Marz

N E S W

جهت قبله Kotayk’i Marz

°188 :جهت قطب نما
جهت قبله Kotayk’i Marz, Kotayk: °188 :جهت قطب نما °193.9 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kotayk’i Marz, Kotayk'i Marz, Kotajkskaja oblast', Kotayk, Kotayk Province, Kotayk', Kotaykʻi marz, Kotaykʼ, Kotayk’, Котайкская область, Կոտայք, Կոտայքի Մարզ, Կոտայքի մարզ

اوقات نماز Mets Arrvtnots’, (Mets Arrvtnots')
اوقات نماز Saroyher
اوقات نماز Tsmak
اوقات نماز Kisrari P’os, (Kisrari P'os)
اوقات نماز Kazanots’, (Kazanots')
اوقات نماز Shmavoyi P’os, (Shmavoyi P'os)
اوقات نماز Asoyi Dasht
اوقات نماز Shambi Bjnak
اوقات نماز Garoyi Areg
اوقات نماز Matsnahand
اوقات نماز Skhroyi Art
اوقات نماز Blradzor
اوقات نماز Karapeti
اوقات نماز Pandkhtakogh
اوقات نماز K’arut, (K'arut)
اوقات نماز Mkhoyi Khach’oyi Arrvtnots’, (Mkhoyi Khach'oyi Arrvtnots')
اوقات نماز Kurordu P’os, (Kurordu P'os)
اوقات نماز Danieli Lich
اوقات نماز Aghk’atategh, (Aghk'atategh)
اوقات نماز Zuygaghbyur
اوقات نماز Mnoyi Hart’, (Mnoyi Hart')
اوقات نماز Zuygaghbyur
اوقات نماز Khaytaglukh
اوقات نماز Yezrahand
اوقات نماز Tsetsvats
اوقات نماز Naghi
اوقات نماز Yezdu
اوقات نماز T’oroyi Khch’oyi P’os, (T'oroyi Khch'oyi P'os)
اوقات نماز Terteri Lanjer
اوقات نماز Garoyi Lich
اوقات نماز Marranner
اوقات نماز Melik’i Lich, (Melik'i Lich)
اوقات نماز Chmaghbyur
اوقات نماز Gomer
اوقات نماز K’aratak, (K'aratak)
اوقات نماز Yelever-glkhiver
اوقات نماز Shak’arov, (Shak'arov)
اوقات نماز Ghazari
اوقات نماز Khaytat’agh, (Khaytat'agh)
اوقات نماز Gomer
اوقات نماز Menaksari
اوقات نماز Hok’oyi Darer, (Hok'oyi Darer)
اوقات نماز Bzhananots’, (Bzhananots')
اوقات نماز Orhnyal
اوقات نماز Bavoyi Shirimk’, (Bavoyi Shirimk')
اوقات نماز Gomeri
اوقات نماز P’ordzadasht, (P'ordzadasht)
اوقات نماز Pandukht
اوقات نماز Margavet
اوقات نماز Turozi P’os, (Turozi P'os)
اوقات نماز Gomeri
اوقات نماز Vayvay
اوقات نماز Znavner
اوقات نماز Pati Tak
اوقات نماز P’shanots’, (P'shanots')
اوقات نماز Suk’oyi, (Suk'oyi)
اوقات نماز P’shanots’, (P'shanots')
اوقات نماز Vayvayner
اوقات نماز Pghndze K’aghak’, (Pghndze K'aghak')
اوقات نماز Matek’, (Matek')
اوقات نماز Tsaghkanots’, (Tsaghkanots')
اوقات نماز Zne
اوقات نماز Mets Arjanots’, (Mets Arjanots')
اوقات نماز Rrstakesi Pupu
اوقات نماز Dariver Glkhver
اوقات نماز Mukhsu Dzorer
اوقات نماز Kat’hank’, (Kat'hank')
اوقات نماز Srtadzev K’rra, (Srtadzev K'rra)
اوقات نماز Aghi Lich
اوقات نماز Aregi
اوقات نماز Tirojdzor
اوقات نماز Janoyi
اوقات نماز Sharughi
اوقات نماز Markosi
اوقات نماز Ghazoyi K’aghonner, (Ghazoyi K'aghonner)
اوقات نماز P’at’-p’at’, (P'at'-p'at')
اوقات نماز Pandukhti Aghbyur
اوقات نماز K’arhank’i, (K'arhank'i)
اوقات نماز T’umasi Jur, (T'umasi Jur)
اوقات نماز Menaksar
اوقات نماز Aregunik’, (Aregunik')
اوقات نماز Daylaghbyur
اوقات نماز Ch’arch’u Lich, (Ch'arch'u Lich)
اوقات نماز Pandukht
اوقات نماز Simonovk’, (Simonovk')
اوقات نماز Nor K’ashvan, (Nor K'ashvan)
اوقات نماز Narekats’u, (Narekats'u)
اوقات نماز Aghtis
اوقات نماز Daylaghbyur
اوقات نماز Arjadzor
اوقات نماز At’oyi Aghbyur, (At'oyi Aghbyur)
اوقات نماز Solaka P’shk’er, (Solaka P'shk'er)
اوقات نماز T’umasi El, (T'umasi El)
اوقات نماز At’oyi, (At'oyi)
اوقات نماز Gspei El U Glkhver
اوقات نماز Verevi Sar
اوقات نماز Madoyi
اوقات نماز Hangrvan
اوقات نماز Koghidzor
اوقات نماز Hovkei Dar