اوقات نماز Aragatsotni Marz

AM / Aragatsotn / Aragatsotni Marz

جهت قبله Aragatsotni Marz

N E S W

جهت قبله Aragatsotni Marz

°186.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Aragatsotni Marz, Aragatsotn: °186.4 :جهت قطب نما °192.3 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Aragatsotni Marz, Aragacotn, Aragacotni Marz, Aragacotni marz, Aragacotnskaja oblast', Aragatsotn, Aragatsotn Province, Aragatzotn, Арагацотнская область, Արագածոտն, Արագածոտնի Մարզ, Արագածոտնի մարզ

اوقات نماز Tirinkatar Lerr
اوقات نماز Tasnerku Kapi
اوقات نماز Karkarr
اوقات نماز Shamirami Arru
اوقات نماز Amberd Lerr
اوقات نماز Agrravak’ar Lerr, (Agrravak'ar Lerr)
اوقات نماز Karmir Sari