اوقات نماز Rrethi i Delvinës

AL / Vlorë / Rrethi i Delvinës

جهت قبله Rrethi i Delvinës

N E S W

جهت قبله Rrethi i Delvinës

°128.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Delvinës, Vlorë: °128.3 :جهت قطب نما °131.9 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Delvinës, Rrethi i Delvines, Delvine, Delvine District, Delvinë, Delvinë District

اوقات نماز Mesopotam
اوقات نماز Shejf
اوقات نماز Çlirim, (Clirim)
اوقات نماز Kostar
اوقات نماز Piadhage
اوقات نماز Finiq
اوقات نماز Vllahat
اوقات نماز Stjar
اوقات نماز Mali i Finiqit
اوقات نماز Lihoxhë, (Lihoxhe)
اوقات نماز Krane
اوقات نماز Brailat
اوقات نماز Buronjë, (Buronje)
اوقات نماز Bamatat
اوقات نماز Mali i Kostarit
اوقات نماز Mikropoli
اوقات نماز Kanali Ujitës Thoma Filipeu, (Kanali Ujites Thoma Filipeu)
اوقات نماز Blerimas
اوقات نماز Karahaxh
اوقات نماز Delvinë, (Delvine)
اوقات نماز Rusan
اوقات نماز Bistricë, (Bistrice)
اوقات نماز Përroi i Gajdarit, (Perroi i Gajdarit)
اوقات نماز Metoq
اوقات نماز Vrion