اوقات نماز Bashkia Vlorë

AL / Vlorë / Bashkia Vlorë

جهت قبله Bashkia Vlorë

N E S W

جهت قبله Bashkia Vlorë

°128.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Vlorë, Vlorë: °128.1 :جهت قطب نما °131.7 :جهت واقعی °1-3.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Vlorë, Bashkia Vlore

اوقات نماز Burimi Lefterit
اوقات نماز Mali Baçiut, (Mali Baciut)
اوقات نماز Ujete e Ftohte
اوقات نماز Maja e Sturos
اوقات نماز Kepi i Kalas
اوقات نماز Bregu i Shushicës, (Bregu i Shushices)
اوقات نماز Mal Memços, (Mal Memcos)
اوقات نماز Përroi Murës, (Perroi Mures)
اوقات نماز Pylli i Lisavet
اوقات نماز Mali Ledhës, (Mali Ledhes)
اوقات نماز Pelasja
اوقات نماز Plazhi i Ri
اوقات نماز Mal Lopëvet, (Mal Lopevet)
اوقات نماز Përrua Madh, (Perrua Madh)
اوقات نماز Merjemes
اوقات نماز Burimi i Zonjës, (Burimi i Zonjes)
اوقات نماز Mali Kosnellinzës, (Mali Kosnellinzes)
اوقات نماز Burimi i Bulkës, (Burimi i Bulkes)
اوقات نماز Kaninë, (Kanine)
اوقات نماز Fusha e Bregut të Pishës, (Fusha e Bregut te Pishes)
اوقات نماز Fusha e Shashicës, (Fusha e Shashices)
اوقات نماز Skele e Vlorës, (Skele e Vlores)
اوقات نماز Kepi i Virojt
اوقات نماز Përroi i Katohoris, (Perroi i Katohoris)
اوقات نماز Mali Lerës, (Mali Leres)
اوقات نماز Radhimë, (Radhime)
اوقات نماز Mali Strakorës, (Mali Strakores)
اوقات نماز Përroi Morovoshit, (Perroi Morovoshit)
اوقات نماز Përroi Miminës, (Perroi Mimines)
اوقات نماز Mali i Radhimës, (Mali i Radhimes)
اوقات نماز Qafa e Bumbullit