اوقات نماز Bashkia Selenicë

AL / Vlorë / Bashkia Selenicë

جهت قبله Bashkia Selenicë

N E S W

جهت قبله Bashkia Selenicë

°128.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Selenicë, Vlorë: °128.4 :جهت قطب نما °131.9 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Selenicë, Bashkia Selenice

اوقات نماز Hysoverdhi
اوقات نماز Hysoverdhë, (Hysoverdhe)
اوقات نماز Amonicë, (Amonice)
اوقات نماز Shkallë Mavrovë, (Shkalle Mavrove)
اوقات نماز Sharaj
اوقات نماز Kudhës, (Kudhes)
اوقات نماز Kondaj
اوقات نماز Mallkeq
اوقات نماز Zekaj
اوقات نماز Qafa Lerës, (Qafa Leres)
اوقات نماز Lezhan
اوقات نماز Përroi Gzifit, (Perroi Gzifit)
اوقات نماز Përroi i Vajzës, (Perroi i Vajzes)
اوقات نماز Qafa e Dushkut
اوقات نماز Petë, (Pete)
اوقات نماز Fusha Qafa e Lofatës, (Fusha Qafa e Lofates)
اوقات نماز Mali i Proganicës, (Mali i Proganices)
اوقات نماز Mal Gjatë, (Mal Gjate)
اوقات نماز Maja e Bathishtës, (Maja e Bathishtes)
اوقات نماز Përroi Valhilakës, (Perroi Valhilakes)
اوقات نماز Vajzë, (Vajze)
اوقات نماز Ploçë, (Ploce)
اوقات نماز Mali Shabotinës, (Mali Shabotines)
اوقات نماز Përrua Langave, (Perrua Langave)
اوقات نماز Përroi Brusnjës, (Perroi Brusnjes)
اوقات نماز Gropavete
اوقات نماز Maja e Dushkut
اوقات نماز Kotë, (Kote)