اوقات نماز Bashkia Konispol

AL / Vlorë / Bashkia Konispol

جهت قبله Bashkia Konispol

N E S W

جهت قبله Bashkia Konispol

°128.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Konispol, Vlorë: °128.1 :جهت قطب نما °131.6 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Konispol

اوقات نماز Tupal
اوقات نماز Shkallë, (Shkalle)
اوقات نماز Shalës, (Shales)
اوقات نماز Çiflig, (Ciflig)
اوقات نماز Leko
اوقات نماز Qafa e Dishatit
اوقات نماز Orlë, (Orle)
اوقات نماز Vagalat
اوقات نماز Mursi