اوقات نماز Bashkia Himarë

AL / Vlorë / Bashkia Himarë

جهت قبله Bashkia Himarë

N E S W

جهت قبله Bashkia Himarë

°128.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Himarë, Vlorë: °128.2 :جهت قطب نما °131.7 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Himarë, Bashkia Himare

اوقات نماز Përroi Kanalit, (Perroi Kanalit)
اوقات نماز Përroi Mollës, (Perroi Molles)
اوقات نماز Përroi Shpellës, (Perroi Shpelles)
اوقات نماز Mali Pinaçës, (Mali Pinaces)
اوقات نماز Kudhës, (Kudhes)
اوقات نماز Mali Kolezës, (Mali Kolezes)
اوقات نماز Mali Gjorokullit
اوقات نماز Mali Radulit
اوقات نماز Fushë e Vumlosë, (Fushe e Vumlose)
اوقات نماز Katundi
اوقات نماز Bobovishta
اوقات نماز Mali Gonës, (Mali Gones)
اوقات نماز Përroi Katundit, (Perroi Katundit)
اوقات نماز Mali i Kishës, (Mali i Kishes)
اوقات نماز Mali Gjinikës, (Mali Gjinikes)
اوقات نماز Qafa Kishës, (Qafa Kishes)
اوقات نماز Fusha e Vanovës, (Fusha e Vanoves)
اوقات نماز Përroi Vasiliaqit, (Perroi Vasiliaqit)
اوقات نماز Mal Shëndëllisë, (Mal Shendellise)
اوقات نماز Përroi Qertakut, (Perroi Qertakut)
اوقات نماز Mali Jlblushit
اوقات نماز Mali e Xhoret
اوقات نماز Gryka e Farfaraqit
اوقات نماز Bregu i Gravilit
اوقات نماز Mali Qytezës, (Mali Qytezes)
اوقات نماز Pilur
اوقات نماز Mali Çipit, (Mali Cipit)
اوقات نماز Përroi i Kudhësit, (Perroi i Kudhesit)
اوقات نماز Arat e Gjata
اوقات نماز Mali Karasit
اوقات نماز Qafa Shkallës, (Qafa Shkalles)
اوقات نماز Sera
اوقات نماز Një Maj, (Nje Maj)
اوقات نماز Çorraj, (Corraj)
اوقات نماز Lepjetër, (Lepjeter)
اوقات نماز Faqja e Bunait
اوقات نماز Maja e Gjamit
اوقات نماز Qeparo
اوقات نماز Qafa Gjonitavës, (Qafa Gjonitaves)
اوقات نماز Mali i Varrit
اوقات نماز Qafa Mixorës, (Qafa Mixores)
اوقات نماز Përrua Kanikave, (Perrua Kanikave)
اوقات نماز Qafa Mbretës, (Qafa Mbretes)
اوقات نماز Qafa Dërrasës, (Qafa Derrases)