اوقات نماز Bashkia Finiq

AL / Vlorë / Bashkia Finiq

جهت قبله Bashkia Finiq

N E S W

جهت قبله Bashkia Finiq

°128.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Finiq, Vlorë: °128.3 :جهت قطب نما °131.9 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Finiq

اوقات نماز Dhivër, (Dhiver)
اوقات نماز Maja e Dhivrovinit
اوقات نماز Memoraq
اوقات نماز Mal Kazanje
اوقات نماز Aravun
اوقات نماز Shëndre, (Shendre)
اوقات نماز Llupsat
اوقات نماز Navaricë, (Navarice)
اوقات نماز Dërmish, (Dermish)
اوقات نماز Rumanxë, (Rumanxe)
اوقات نماز Cerkovicë, (Cerkovice)
اوقات نماز Kalcat
اوقات نماز Drugana
اوقات نماز Llazat