اوقات نماز Rrethi i Tiranës

AL / Tirana / Rrethi i Tiranës

جهت قبله Rrethi i Tiranës

N E S W

جهت قبله Rrethi i Tiranës

°130.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Tiranës, Tirana: °130.1 :جهت قطب نما °133.8 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Tiranës, Rrethi i Tiranes, Tirana, Tirana District, Tirane, Tirane Rreth, Tiranë

اوقات نماز Surrel
اوقات نماز Maja e Batrës Madhe, (Maja e Batres Madhe)
اوقات نماز Lalej
اوقات نماز Priska e Madhe
اوقات نماز Lanabregas
اوقات نماز Mali i Shtëpazës, (Mali i Shtepazes)
اوقات نماز Kodra e Kalasë, (Kodra e Kalase)
اوقات نماز Mali i Dajtit
اوقات نماز Kokli
اوقات نماز Kodra e Ltinit
اوقات نماز Linzë, (Linze)
اوقات نماز Ballaj
اوقات نماز Qafa e Priskës, (Qafa e Priskes)
اوقات نماز Shërminë, (Shermine)
اوقات نماز Maja e Dajtit
اوقات نماز Shejleret
اوقات نماز Maja e Priskës, (Maja e Priskes)
اوقات نماز Shkallë, (Shkalle)
اوقات نماز Shkozë, (Shkoze)
اوقات نماز Kodra e Tufinës, (Kodra e Tufines)
اوقات نماز Qafa e Qershisë, (Qafa e Qershise)
اوقات نماز Mish
اوقات نماز Çollak, (Collak)
اوقات نماز Qafa e Mollës, (Qafa e Molles)
اوقات نماز Maja e Tujanit
اوقات نماز Shëngjini i Vogël, (Shengjini i Vogel)