اوقات نماز Bashkia Vorë

AL / Tirana / Bashkia Vorë

جهت قبله Bashkia Vorë

N E S W

جهت قبله Bashkia Vorë

°129.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Vorë, Tirana: °129.8 :جهت قطب نما °133.5 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Vorë, Bashkia Vore

اوقات نماز Kodra e Qarrit
اوقات نماز Muçaj, (Mucaj)
اوقات نماز Shargë, (Sharge)
اوقات نماز Përroi i Limuthit, (Perroi i Limuthit)
اوقات نماز Gjeçaj-Fushë, (Gjecaj-Fushe)
اوقات نماز Vorë, (Vore)
اوقات نماز Lumi i Lanës, (Lumi i Lanes)
اوقات نماز Kodër-Vorë, (Koder-Vore)
اوقات نماز Bërxull, (Berxull)
اوقات نماز Picar
اوقات نماز Marqinet
اوقات نماز Bruk
اوقات نماز Prezë, (Preze)
اوقات نماز Fusha e Tiranës, (Fusha e Tiranes)
اوقات نماز Fushë-Prezë, (Fushe-Preze)
اوقات نماز Përroi i Gjokajt, (Perroi i Gjokajt)
اوقات نماز Gjokaj
اوقات نماز Gjeçaj-Kodër, (Gjecaj-Koder)
اوقات نماز Ahmetaq
اوقات نماز Allçaush, (Allcaush)
اوقات نماز Palaq
اوقات نماز Gërdec, (Gerdec)
اوقات نماز Rinas
اوقات نماز Mazrek
اوقات نماز Marikaj