اوقات نماز Bashkia Kavajë

AL / Tirana / Bashkia Kavajë

جهت قبله Bashkia Kavajë

N E S W

جهت قبله Bashkia Kavajë

°129.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Kavajë, Tirana: °129.3 :جهت قطب نما °132.9 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Kavajë, Bashkia Kavaje

اوقات نماز Kavajë, (Kavaje)
اوقات نماز Synej
اوقات نماز Çetë, (Cete)
اوقات نماز Shëngjergj, (Shengjergj)
اوقات نماز Fusha e Kavajës, (Fusha e Kavajes)
اوقات نماز Rrakull
اوقات نماز Momël, (Momel)
اوقات نماز Shtodhër, (Shtodher)
اوقات نماز Blerimaj
اوقات نماز Përroi i Kanaparajt, (Perroi i Kanaparajt)
اوقات نماز Çikallesh, (Cikallesh)
اوقات نماز Ballutaj
اوقات نماز Dautaj
اوقات نماز Zikxhafaj
اوقات نماز Rrikaj
اوقات نماز Kazaz
اوقات نماز Aganas
اوقات نماز Vorrozen
اوقات نماز Helmas
اوقات نماز Habilaj
اوقات نماز Qerret
اوقات نماز Lumi, Golem