اوقات نماز Rrethi i Shkodrës

AL / Shkodër / Rrethi i Shkodrës

جهت قبله Rrethi i Shkodrës

N E S W

جهت قبله Rrethi i Shkodrës

°130.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Shkodrës, Shkodër: °130.5 :جهت قطب نما °134.2 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Shkodrës, Rrethi i Shkodres, Rrethi Shkoder, Rrethi Shkodër, Shkoder, Shkoder Rreth, Shkodra, Shkodër

اوقات نماز Dobraç, (Dobrac)
اوقات نماز Shtoji i Vjetër, (Shtoji i Vjeter)
اوقات نماز Diocese of Shkodër, (Diocese of Shkoder)
اوقات نماز Kanali i Drinit
اوقات نماز Bleran
اوقات نماز Shkodër, (Shkoder)
اوقات نماز Renc
اوقات نماز Dracin
اوقات نماز Bardhaj
اوقات نماز Tepe
اوقات نماز Shtoji i Vogël, (Shtoji i Vogel)
اوقات نماز Golemi i Poshtëm, (Golemi i Poshtem)
اوقات نماز Ksollat e Fangut
اوقات نماز Golem
اوقات نماز Dergjinaj
اوقات نماز Kotaj
اوقات نماز Tabak Ajasmë, (Tabak Ajasme)
اوقات نماز Gajtan
اوقات نماز Kuç, (Kuc)
اوقات نماز Përroi i Pistullit, (Perroi i Pistullit)
اوقات نماز Liri
اوقات نماز Hot i Ri
اوقات نماز Kanali i Rragamit
اوقات نماز Kodra e Lodërtunës, (Kodra e Lodertunes)
اوقات نماز Myselim
اوقات نماز Guri i Zi
اوقات نماز Ujëmbledhësi i Shtodrit, (Ujembledhesi i Shtodrit)
اوقات نماز Maja e Bokës, (Maja e Bokes)
اوقات نماز Lumi i Kirit
اوقات نماز Fusha e Marokës, (Fusha e Marokes)
اوقات نماز Shtoji i Ri
اوقات نماز Kodra e Madhe
اوقات نماز Bahçallëk, (Bahcallek)
اوقات نماز Vukatanë, (Vukatane)
اوقات نماز Gruda e Re
اوقات نماز Fusha e Shtoit
اوقات نماز Mes
اوقات نماز Bërdica e Sipërme, (Berdica e Siperme)