اوقات نماز Bashkia Vau i Dejës

AL / Shkodër / Bashkia Vau i Dejës

جهت قبله Bashkia Vau i Dejës

N E S W

جهت قبله Bashkia Vau i Dejës

°130.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Vau i Dejës, Shkodër: °130.7 :جهت قطب نما °134.4 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Vau i Dejës, Bashkia Vau i Dejes

اوقات نماز Maja e Balës, (Maja e Bales)
اوقات نماز Maja e Rrushkullisë, (Maja e Rrushkullise)
اوقات نماز Maja e Gzheprës, (Maja e Gzhepres)
اوقات نماز Maja e Shullanit të Gjatë, (Maja e Shullanit te Gjate)
اوقات نماز Leja
اوقات نماز Karmë, (Karme)
اوقات نماز Maja e Qaf-Korb
اوقات نماز Ukaj
اوقات نماز Markolaj
اوقات نماز Ngropuk
اوقات نماز Gomsiqja e Re
اوقات نماز Brungaj
اوقات نماز Gojan
اوقات نماز Mllojë, (Mlloje)
اوقات نماز Lumi i Gomsiqes
اوقات نماز Fundhaj
اوقات نماز Përroi i Grykës së Zallit, (Perroi i Grykes se Zallit)
اوقات نماز Maja e Rahit
اوقات نماز Përroi i Thatë, (Perroi i Thate)
اوقات نماز Mahall’ e Vnit, (Mahall' e Vnit)
اوقات نماز Jakaj
اوقات نماز Lekaj
اوقات نماز Përroi i Pikës, (Perroi i Pikes)
اوقات نماز Malas
اوقات نماز Maja e Margjelës, (Maja e Margjeles)
اوقات نماز Maja e Bokës, (Maja e Bokes)
اوقات نماز Përroi i Dushit, (Perroi i Dushit)
اوقات نماز Shpor
اوقات نماز Pecaj
اوقات نماز Qafa e Laçit, (Qafa e Lacit)
اوقات نماز Gjiri i Gomsiqës, (Gjiri i Gomsiqes)
اوقات نماز Maja e Fushës së Gjerë, (Maja e Fushes se Gjere)
اوقات نماز Maja e Sykathit
اوقات نماز Dush
اوقات نماز Lum
اوقات نماز Ishulli i Shurdhahit
اوقات نماز Kodra e Shkukve
اوقات نماز Mirdicë, (Mirdice)
اوقات نماز Lisënë, (Lisene)
اوقات نماز Përroi i Fosekut, (Perroi i Fosekut)
اوقات نماز Qafa e Laku i Dardhave
اوقات نماز Mashnë, (Mashne)
اوقات نماز Maja e Havanit
اوقات نماز Qafa e Vjerdhës, (Qafa e Vjerdhes)
اوقات نماز Mgajn
اوقات نماز Përroi i Lekajt, (Perroi i Lekajt)