اوقات نماز Bashkia Malësi e Madhe

AL / Shkodër / Bashkia Malësi e Madhe

جهت قبله Bashkia Malësi e Madhe

N E S W

جهت قبله Bashkia Malësi e Madhe

°131 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Malësi e Madhe, Shkodër: °131 :جهت قطب نما °134.7 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Malësi e Madhe, Bashkia Malesi e Madhe

اوقات نماز Bzhet-Makaj
اوقات نماز Bzhet-Makaj
اوقات نماز Maja e Boçanit, (Maja e Bocanit)
اوقات نماز Makaj
اوقات نماز Kreneshdol
اوقات نماز Trashan
اوقات نماز Razëm, (Razem)
اوقات نماز Kreneshdol
اوقات نماز Trashan
اوقات نماز Përroi Shehu i Madh, (Perroi Shehu i Madh)
اوقات نماز Makaj
اوقات نماز Mali i Drugomirit
اوقات نماز Razëm, (Razem)
اوقات نماز Ducaj
اوقات نماز Ducaj
اوقات نماز Negovani
اوقات نماز Përroi Shehu i Madh, (Perroi Shehu i Madh)
اوقات نماز Ducaj
اوقات نماز Maja e Veleçikut, (Maja e Velecikut)
اوقات نماز Ducaj