اوقات نماز Qarku i Lezhës

AL / Lezhë / Qarku i Lezhës

جهت قبله Qarku i Lezhës

N E S W

جهت قبله Qarku i Lezhës

°130.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Qarku i Lezhës, Lezhë: °130.7 :جهت قطب نما °134.4 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qarku i Lezhës, Qarku i Lezhes, Lezhe, Lezhë, Qarku Lezhe

اوقات نماز Përroi i Dibrit, (Perroi i Dibrit)
اوقات نماز Ndërfushaz, (Nderfushaz)
اوقات نماز Ndërfanë, (Nderfane)
اوقات نماز Lumi i Fanit të Madh, (Lumi i Fanit te Madh)
اوقات نماز Lumi i Fanit të Vogël, (Lumi i Fanit te Vogel)
اوقات نماز Përroi i Shpërzadës, (Perroi i Shperzades)
اوقات نماز Gurrë, (Gurre)
اوقات نماز Korrë, (Korre)
اوقات نماز Uj-Shtreza
اوقات نماز Kodër-Rrëshen, (Koder-Rreshen)
اوقات نماز Rrëshen, (Rreshen)
اوقات نماز Përroi i Ljumtit, (Perroi i Ljumtit)
اوقات نماز Smaj i Vogël, (Smaj i Vogel)
اوقات نماز Munegë, (Munege)
اوقات نماز Smaj i Madh
اوقات نماز Gëziq, (Geziq)
اوقات نماز Bukëmirë, (Bukemire)
اوقات نماز Kodra e Talës, (Kodra e Tales)
اوقات نماز Tarazh