اوقات نماز Bashkia Mirditë

AL / Lezhë / Bashkia Mirditë

جهت قبله Bashkia Mirditë

N E S W

جهت قبله Bashkia Mirditë

°130.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Mirditë, Lezhë: °130.9 :جهت قطب نما °134.6 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Mirditë, Bashkia Mirdite

اوقات نماز Seresht
اوقات نماز Vale
اوقات نماز Malaj i Epërm, (Malaj i Eperm)
اوقات نماز Malaj
اوقات نماز Kodra e Kishës së Buklit, (Kodra e Kishes se Buklit)
اوقات نماز Vilëz, (Vilez)
اوقات نماز Maja e Shelbumit
اوقات نماز Tenë, (Tene)
اوقات نماز Trojë, (Troje)
اوقات نماز Maja e Kunorës, (Maja e Kunores)
اوقات نماز Seftë e Spaçit, (Sefte e Spacit)
اوقات نماز Maja e Malthit
اوقات نماز Maja e Rojës, (Maja e Rojes)
اوقات نماز Rrethas