اوقات نماز Bashkia Lezhë

AL / Lezhë / Bashkia Lezhë

جهت قبله Bashkia Lezhë

N E S W

جهت قبله Bashkia Lezhë

°130.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Lezhë, Lezhë: °130.3 :جهت قطب نما °134 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Lezhë, Bashkia Lezhe

اوقات نماز Balldreni i Ri
اوقات نماز Balldren
اوقات نماز Merqi
اوقات نماز Lugu i Vakut të Gjekut, (Lugu i Vakut te Gjekut)
اوقات نماز Faqja e Shullanit
اوقات نماز Faqja e Hijës, (Faqja e Hijes)
اوقات نماز Lugu i Vahut të Grishës, (Lugu i Vahut te Grishes)
اوقات نماز Sakës, (Sakes)
اوقات نماز Liqeni i Kënallës, (Liqeni i Kenalles)
اوقات نماز Rrëza e Malit, (Rreza e Malit)
اوقات نماز Maja e Mërqies, (Maja e Merqies)
اوقات نماز Fusha e Balldrenit
اوقات نماز Rraboshtë, (Rraboshte)
اوقات نماز Këneta e Kënallës, (Keneta e Kenalles)
اوقات نماز Lezhë, (Lezhe)
اوقات نماز Varosh
اوقات نماز Skataj
اوقات نماز Mal i Kakariqit
اوقات نماز Ishull
اوقات نماز Maja e Marçipajt, (Maja e Marcipajt)
اوقات نماز Gocaj
اوقات نماز Patalej
اوقات نماز Plazhi i Shëngjinit, (Plazhi i Shengjinit)
اوقات نماز Shëngjin, (Shengjin)
اوقات نماز Lugu i Shqipës, (Lugu i Shqipes)
اوقات نماز Roman Catholic Diocese of Lezha
اوقات نماز Gjash
اوقات نماز Kolç, (Kolc)
اوقات نماز Maja e Shelbumit
اوقات نماز Luk i Zi
اوقات نماز Seaport of Shëngjin, (Seaport of Shengjin)
اوقات نماز Shëngjinit Kepi i, (Shengjinit Kepi i)
اوقات نماز Grykë-Manati, (Gryke-Manati)
اوقات نماز Ishull-Lezhë, (Ishull-Lezhe)
اوقات نماز Kaçinar, (Kacinar)
اوقات نماز Maja e Burgjës, (Maja e Burgjes)