اوقات نماز Bashkia Kurbin

AL / Lezhë / Bashkia Kurbin

جهت قبله Bashkia Kurbin

N E S W

جهت قبله Bashkia Kurbin

°130.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Kurbin, Lezhë: °130.2 :جهت قطب نما °133.8 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Kurbin

اوقات نماز Laç, (Lac)
اوقات نماز Sanxhak
اوقات نماز Kurbin
اوقات نماز Sanxhak
اوقات نماز Gurrë, (Gurre)
اوقات نماز Laç, (Lac)
اوقات نماز Gjonëm, (Gjonem)
اوقات نماز Maja e Gjonmit
اوقات نماز Maja e Gjonmit
اوقات نماز Delbnisht
اوقات نماز Gjonëm, (Gjonem)
اوقات نماز Kurbin
اوقات نماز Katundi i Ri
اوقات نماز Shullaz
اوقات نماز Gurrë, (Gurre)
اوقات نماز Lesterë, (Lestere)
اوقات نماز Selitë, (Selite)
اوقات نماز Zhejë, (Zheje)
اوقات نماز Këneta e Laçit, (Keneta e Lacit)
اوقات نماز Lesterë, (Lestere)
اوقات نماز Delbnisht
اوقات نماز Shullaz
اوقات نماز Katundi i Ri
اوقات نماز Selitë, (Selite)
اوقات نماز Dritë, (Drite)
اوقات نماز Zhejë, (Zheje)
اوقات نماز Këneta e Laçit, (Keneta e Lacit)