اوقات نماز Memiaj

AL / Kukës / Memiaj

جهت قبله Memiaj

N E S W

جهت قبله Memiaj

°131.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Memiaj, Kukës: °131.9 :جهت قطب نما °135.7 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Memiaj

اوقات نماز Përrua Mulbalisë, (Perrua Mulbalise)
اوقات نماز Rrafshet e Myhejanit
اوقات نماز Përrua Mulbalisë, (Perrua Mulbalise)
اوقات نماز Qeli
اوقات نماز Qeli
اوقات نماز Qeli
اوقات نماز Përrua Mulbalisë, (Perrua Mulbalise)
اوقات نماز Rrafshet e Myhejanit
اوقات نماز Rrafshet e Myhejanit
اوقات نماز Kodra Cenit
اوقات نماز Kodra Cenit
اوقات نماز Përrua Llukajve, (Perrua Llukajve)
اوقات نماز Boshnjak
اوقات نماز Kodra Cenit
اوقات نماز Faqja e Mulbalisës, (Faqja e Mulbalises)
اوقات نماز Boshnjak
اوقات نماز Përrua Llukajve, (Perrua Llukajve)
اوقات نماز Boshnjak
اوقات نماز Brahaj
اوقات نماز Faqja e Mulbalisës, (Faqja e Mulbalises)
اوقات نماز Brahaj
اوقات نماز Përrua Llukajve, (Perrua Llukajve)
اوقات نماز Maja e Gashit
اوقات نماز Maja e Gashit
اوقات نماز Brahaj
اوقات نماز Faqja e Mulbalisës, (Faqja e Mulbalises)
اوقات نماز Maja e Gashit
اوقات نماز Mali Vrajushës, (Mali Vrajushes)
اوقات نماز Qafë Lopeve, (Qafe Lopeve)
اوقات نماز Padekës Kodra e, (Padekes Kodra e)
اوقات نماز Maja e Shipshajve
اوقات نماز Padekës Kodra e, (Padekes Kodra e)
اوقات نماز Padekës Kodra e, (Padekes Kodra e)
اوقات نماز Trezhniev
اوقات نماز Maja e Shipshajve
اوقات نماز Përroi i Tropojës, (Perroi i Tropojes)
اوقات نماز Mali Vrajushës, (Mali Vrajushes)
اوقات نماز Qafë Lopeve, (Qafe Lopeve)
اوقات نماز Faqja Zinakofshës, (Faqja Zinakofshes)
اوقات نماز Trezhniev
اوقات نماز Trezhniev
اوقات نماز Maja e Shipshajve
اوقات نماز Bukovë, (Bukove)
اوقات نماز Bukovë, (Bukove)
اوقات نماز Bukovë, (Bukove)
اوقات نماز Përroi i Tropojës, (Perroi i Tropojes)
اوقات نماز Mali Vrajushës, (Mali Vrajushes)
اوقات نماز Qafë Lopeve, (Qafe Lopeve)
اوقات نماز Faqja Zinakofshës, (Faqja Zinakofshes)
اوقات نماز Përroi i Tropojës, (Perroi i Tropojes)
اوقات نماز Maja e Baticit
اوقات نماز Faqja Zinakofshës, (Faqja Zinakofshes)
اوقات نماز Maja e Baticit
اوقات نماز Maja e Baticit
اوقات نماز Përroi i Madh, (Perroi i Madh)
اوقات نماز Mal Bubrek
اوقات نماز Përroi i Llukajve, (Perroi i Llukajve)
اوقات نماز Përroi i Lugu i Tropojës, (Perroi i Lugu i Tropojes)
اوقات نماز Kasaj
اوقات نماز Përroi i Madh, (Perroi i Madh)
اوقات نماز Përroi Terzhnjevës, (Perroi Terzhnjeves)
اوقات نماز Shkëlzen, (Shkelzen)
اوقات نماز Përrua Lushajve, (Perrua Lushajve)
اوقات نماز Shkëlzen, (Shkelzen)
اوقات نماز Përroi i Llukajve, (Perroi i Llukajve)
اوقات نماز Mal Bubrek
اوقات نماز Përroi i Lugu i Tropojës, (Perroi i Lugu i Tropojes)
اوقات نماز Lugina Rudinës, (Lugina Rudines)
اوقات نماز Përroi i Lushajve, (Perroi i Lushajve)
اوقات نماز Kasaj
اوقات نماز Shkëlzen, (Shkelzen)
اوقات نماز Përroi Terzhnjevës, (Perroi Terzhnjeves)
اوقات نماز Gegaj
اوقات نماز Përrua Lushajve, (Perrua Lushajve)
اوقات نماز Lugu i Madh
اوقات نماز Përroi i Madh, (Perroi i Madh)
اوقات نماز Përroi Terzhnjevës, (Perroi Terzhnjeves)
اوقات نماز Gegaj
اوقات نماز Mal Bubrek
اوقات نماز Përrua Lushajve, (Perrua Lushajve)
اوقات نماز Përroi i Lushajve, (Perroi i Lushajve)
اوقات نماز Kasaj
اوقات نماز Gegaj
اوقات نماز Lugina Rudinës, (Lugina Rudines)
اوقات نماز Përroi i Llukajve, (Perroi i Llukajve)
اوقات نماز Përroi i Lugu i Tropojës, (Perroi i Lugu i Tropojes)
اوقات نماز Kodra e Zgjeboshit
اوقات نماز Babinë, (Babine)
اوقات نماز Padesh
اوقات نماز Lugu i Madh
اوقات نماز Faqja Gështenjat e Sovjakut, (Faqja Geshtenjat e Sovjakut)
اوقات نماز Përroi Kokopeçit, (Perroi Kokopecit)
اوقات نماز Lushaj
اوقات نماز Faqja Gështenjat e Sovjakut, (Faqja Geshtenjat e Sovjakut)
اوقات نماز Lushaj
اوقات نماز Babinë, (Babine)
اوقات نماز Lushaj
اوقات نماز Padesh
اوقات نماز Përroi Kokopeçit, (Perroi Kokopecit)
اوقات نماز Përroi Kokopeçit, (Perroi Kokopecit)