اوقات نماز Kortoçaj

AL / Kukës / Kortoçaj

جهت قبله Kortoçaj

N E S W

جهت قبله Kortoçaj

°131.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Kortoçaj, Kukës: °131.9 :جهت قطب نما °135.7 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kortoçaj, Kortocaj, Dinaj

اوقات نماز Përrua Mulbalisë, (Perrua Mulbalise)
اوقات نماز Rrafshet e Myhejanit
اوقات نماز Përrua Mulbalisë, (Perrua Mulbalise)
اوقات نماز Qeli
اوقات نماز Qeli
اوقات نماز Qeli
اوقات نماز Përrua Mulbalisë, (Perrua Mulbalise)
اوقات نماز Rrafshet e Myhejanit
اوقات نماز Rrafshet e Myhejanit
اوقات نماز Kodra Cenit
اوقات نماز Kodra Cenit
اوقات نماز Përrua Llukajve, (Perrua Llukajve)
اوقات نماز Boshnjak
اوقات نماز Kodra Cenit
اوقات نماز Faqja e Mulbalisës, (Faqja e Mulbalises)
اوقات نماز Boshnjak
اوقات نماز Përrua Llukajve, (Perrua Llukajve)
اوقات نماز Boshnjak
اوقات نماز Brahaj
اوقات نماز Faqja e Mulbalisës, (Faqja e Mulbalises)
اوقات نماز Brahaj
اوقات نماز Përrua Llukajve, (Perrua Llukajve)
اوقات نماز Maja e Gashit
اوقات نماز Maja e Gashit
اوقات نماز Brahaj
اوقات نماز Faqja e Mulbalisës, (Faqja e Mulbalises)
اوقات نماز Maja e Gashit
اوقات نماز Mali Vrajushës, (Mali Vrajushes)
اوقات نماز Qafë Lopeve, (Qafe Lopeve)
اوقات نماز Padekës Kodra e, (Padekes Kodra e)
اوقات نماز Maja e Shipshajve
اوقات نماز Padekës Kodra e, (Padekes Kodra e)
اوقات نماز Padekës Kodra e, (Padekes Kodra e)
اوقات نماز Trezhniev
اوقات نماز Maja e Shipshajve
اوقات نماز Përroi i Tropojës, (Perroi i Tropojes)
اوقات نماز Mali Vrajushës, (Mali Vrajushes)
اوقات نماز Qafë Lopeve, (Qafe Lopeve)
اوقات نماز Faqja Zinakofshës, (Faqja Zinakofshes)
اوقات نماز Trezhniev
اوقات نماز Trezhniev
اوقات نماز Maja e Shipshajve
اوقات نماز Bukovë, (Bukove)
اوقات نماز Bukovë, (Bukove)
اوقات نماز Bukovë, (Bukove)
اوقات نماز Përroi i Tropojës, (Perroi i Tropojes)
اوقات نماز Mali Vrajushës, (Mali Vrajushes)
اوقات نماز Qafë Lopeve, (Qafe Lopeve)
اوقات نماز Faqja Zinakofshës, (Faqja Zinakofshes)
اوقات نماز Përroi i Tropojës, (Perroi i Tropojes)
اوقات نماز Maja e Baticit
اوقات نماز Faqja Zinakofshës, (Faqja Zinakofshes)
اوقات نماز Maja e Baticit
اوقات نماز Maja e Baticit
اوقات نماز Përroi i Madh, (Perroi i Madh)
اوقات نماز Mal Bubrek
اوقات نماز Përroi i Llukajve, (Perroi i Llukajve)
اوقات نماز Përroi i Lugu i Tropojës, (Perroi i Lugu i Tropojes)
اوقات نماز Kasaj
اوقات نماز Përroi i Madh, (Perroi i Madh)
اوقات نماز Përroi Terzhnjevës, (Perroi Terzhnjeves)
اوقات نماز Shkëlzen, (Shkelzen)
اوقات نماز Përrua Lushajve, (Perrua Lushajve)
اوقات نماز Shkëlzen, (Shkelzen)
اوقات نماز Përroi i Llukajve, (Perroi i Llukajve)
اوقات نماز Mal Bubrek
اوقات نماز Përroi i Lugu i Tropojës, (Perroi i Lugu i Tropojes)
اوقات نماز Lugina Rudinës, (Lugina Rudines)
اوقات نماز Përroi i Lushajve, (Perroi i Lushajve)
اوقات نماز Kasaj
اوقات نماز Shkëlzen, (Shkelzen)
اوقات نماز Përroi Terzhnjevës, (Perroi Terzhnjeves)
اوقات نماز Gegaj
اوقات نماز Përrua Lushajve, (Perrua Lushajve)
اوقات نماز Lugu i Madh
اوقات نماز Përroi i Madh, (Perroi i Madh)
اوقات نماز Përroi Terzhnjevës, (Perroi Terzhnjeves)
اوقات نماز Gegaj
اوقات نماز Mal Bubrek
اوقات نماز Përrua Lushajve, (Perrua Lushajve)
اوقات نماز Përroi i Lushajve, (Perroi i Lushajve)
اوقات نماز Kasaj
اوقات نماز Gegaj
اوقات نماز Lugina Rudinës, (Lugina Rudines)
اوقات نماز Përroi i Llukajve, (Perroi i Llukajve)
اوقات نماز Përroi i Lugu i Tropojës, (Perroi i Lugu i Tropojes)
اوقات نماز Kodra e Zgjeboshit
اوقات نماز Qafë Kurbalisë, (Qafe Kurbalise)
اوقات نماز Babinë, (Babine)
اوقات نماز Padesh
اوقات نماز Lugu i Madh
اوقات نماز Faqja Gështenjat e Sovjakut, (Faqja Geshtenjat e Sovjakut)
اوقات نماز Përroi Kokopeçit, (Perroi Kokopecit)
اوقات نماز Lushaj
اوقات نماز Faqja Gështenjat e Sovjakut, (Faqja Geshtenjat e Sovjakut)
اوقات نماز Lushaj
اوقات نماز Babinë, (Babine)
اوقات نماز Faqja e Spardhës, (Faqja e Spardhes)
اوقات نماز Lushaj
اوقات نماز Padesh