اوقات نماز Bajram Curri

AL / Kukës / Bajram Curri

جهت قبله Bajram Curri

N E S W

جهت قبله Bajram Curri

°131.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Bajram Curri, Kukës: °131.7 :جهت قطب نما °135.5 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bajram Curri, Bajram, Bajram Curr, Bayram Tsurri, Kolgecai, Kolgecaj, Байрам Цурри

اوقات نماز Bajram Curri
اوقات نماز Tropoje
اوقات نماز Vushnicë, (Vushnice)
اوقات نماز Dojan
اوقات نماز Bllatë, (Bllate)
اوقات نماز Kodra e Kryqit
اوقات نماز Malësia e Gjakovës, (Malesia e Gjakoves)
اوقات نماز Qafa e Racës, (Qafa e Races)
اوقات نماز Jah Salih
اوقات نماز Qafa e Tuçepit, (Qafa e Tucepit)
اوقات نماز Paqe
اوقات نماز Lumi i Gashit
اوقات نماز Lumi i Gashit
اوقات نماز Llugaj
اوقات نماز Lozhnë, (Lozhne)
اوقات نماز Bujan
اوقات نماز Përroi i Bistricës, (Perroi i Bistrices)
اوقات نماز Gështenjat e Grisë, (Geshtenjat e Grise)
اوقات نماز Gri
اوقات نماز Luzhë, (Luzhe)
اوقات نماز Përroi i Tplanit, (Perroi i Tplanit)
اوقات نماز Rreze-Mali
اوقات نماز Dunishë, (Dunishe)
اوقات نماز Fang
اوقات نماز Velishtë, (Velishte)
اوقات نماز Graç, (Grac)
اوقات نماز Rosuje
اوقات نماز Sopot