اوقات نماز Rrethi i Kukësit

AL / Kukës / Rrethi i Kukësit

جهت قبله Rrethi i Kukësit

N E S W

جهت قبله Rrethi i Kukësit

°131.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Kukësit, Kukës: °131.7 :جهت قطب نما °135.5 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Kukësit, Rrethi i Kukesit, Kukes, Kukes District, Kukes Rreth, Kukesi, Kukës, Kukës District, Kukësi, Rrethi Kukes, Rrethi Kukës

اوقات نماز Surroj
اوقات نماز Vataj
اوقات نماز Andres
اوقات نماز Kodrat e Trullit
اوقات نماز Aliaj
اوقات نماز Vërri, (Verri)
اوقات نماز Kapit
اوقات نماز Qinamakë, (Qinamake)
اوقات نماز Gabricë, (Gabrice)
اوقات نماز Sumaj
اوقات نماز Maja e Thanës, (Maja e Thanes)
اوقات نماز Sukë, (Suke)
اوقات نماز Mamëzit Mali i, (Mamezit Mali i)