اوقات نماز Rrethi i Kolonjës

AL / Korçë / Rrethi i Kolonjës

جهت قبله Rrethi i Kolonjës

N E S W

جهت قبله Rrethi i Kolonjës

°129.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Kolonjës, Korçë: °129.7 :جهت قطب نما °133.4 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Kolonjës, Rrethi i Kolonjes, Erseka, Erseke, Ersekë, Kolonja, Kolonje District, Kolonje Rreth, Kolonjë District, Rrethi i Ersekes, Rrethi i Ersekës

اوقات نماز Shalës, (Shales)
اوقات نماز Kodra e Leshnjës, (Kodra e Leshnjes)
اوقات نماز Leshnjë, (Leshnje)
اوقات نماز Arrëz, (Arrez)
اوقات نماز Lumi i Arrëzës, (Lumi i Arrezes)
اوقات نماز Përroi i Gërmënjit, (Perroi i Germenjit)
اوقات نماز Gërmenj, (Germenj)
اوقات نماز Guri i Kuq
اوقات نماز Burrimet e Laces
اوقات نماز Rezevuari i pyllit
اوقات نماز Brezi i butem, vije para kufitare
اوقات نماز Gozhdarazhdë, (Gozhdarazhde)
اوقات نماز Zenellare, Gjonç, (Zenellare, Gjonc)
اوقات نماز Mesare
اوقات نماز Serani & Sadedini , Gjonç, (Serani & Sadedini , Gjonc)
اوقات نماز Rezevuari Gjonç, (Rezevuari Gjonc)
اوقات نماز Vilë, (Vile)
اوقات نماز Xhafellare, Gjonç, (Xhafellare, Gjonc)
اوقات نماز Endrelikas
اوقات نماز Lumi i Shalësit, (Lumi i Shalesit)
اوقات نماز Vilë, (Vile)
اوقات نماز Gremina,Gjonc
اوقات نماز Xhamia , Gjonç, (Xhamia , Gjonc)
اوقات نماز Prroi i Mullirit
اوقات نماز Lisat, Gjonç, (Lisat, Gjonc)
اوقات نماز Sheshi i plakes
اوقات نماز Mesare
اوقات نماز Podë, (Pode)