اوقات نماز Rrethi i Devollit

AL / Korçë / Rrethi i Devollit

جهت قبله Rrethi i Devollit

N E S W

جهت قبله Rrethi i Devollit

°130.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Devollit, Korçë: °130.6 :جهت قطب نما °134.4 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Devollit, Devoll, Rrethi Devoll

اوقات نماز Përparimaj, (Perparimaj)
اوقات نماز Çipan, (Cipan)
اوقات نماز Borsh
اوقات نماز Devoll
اوقات نماز Hoçisht, (Hocisht)
اوقات نماز Bregu i Çipanit, (Bregu i Cipanit)
اوقات نماز Përroi i Bilishtit, (Perroi i Bilishtit)
اوقات نماز Gracë, (Grace)
اوقات نماز Përparimaj, (Perparimaj)
اوقات نماز Poloskë, (Poloske)
اوقات نماز Hoçisht, (Hocisht)
اوقات نماز Borsh
اوقات نماز Ziçisht, (Zicisht)
اوقات نماز Grapsh
اوقات نماز Çipan, (Cipan)
اوقات نماز Gjyrës, (Gjyres)
اوقات نماز Gracë, (Grace)
اوقات نماز Bradvicë, (Bradvice)
اوقات نماز Poloskë, (Poloske)
اوقات نماز Fitore
اوقات نماز Sul
اوقات نماز Përroi i Bilishtit, (Perroi i Bilishtit)
اوقات نماز Përroi i Gjyrasit, (Perroi i Gjyrasit)
اوقات نماز Devoll
اوقات نماز Ziçisht, (Zicisht)
اوقات نماز Bregu i Çipanit, (Bregu i Cipanit)