اوقات نماز Bashkia Pustec

AL / Korçë / Bashkia Pustec

جهت قبله Bashkia Pustec

N E S W

جهت قبله Bashkia Pustec

°131 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Pustec, Korçë: °131 :جهت قطب نما °134.8 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Pustec, Opshtina Pustec, Општина Пустец

اوقات نماز Maja e Gurit Bardhë, (Maja e Gurit Bardhe)
اوقات نماز Mali i Zonjës, (Mali i Zonjes)
اوقات نماز Diellas
اوقات نماز Ojmicë, (Ojmice)
اوقات نماز Beli
اوقات نماز Gollomboç, (Gollomboc)
اوقات نماز Maja e Vërvotit, (Maja e Vervotit)