اوقات نماز Bashkia Maliq

AL / Korçë / Bashkia Maliq

جهت قبله Bashkia Maliq

N E S W

جهت قبله Bashkia Maliq

°130.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Maliq, Korçë: °130.4 :جهت قطب نما °134.1 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Maliq

اوقات نماز Bregu i Çukllas, (Bregu i Cukllas)
اوقات نماز Maja e Kepit
اوقات نماز Qenckë, (Qencke)
اوقات نماز Marjan
اوقات نماز Desmirë, (Desmire)
اوقات نماز Dolanec
اوقات نماز Babjen
اوقات نماز Mjaltas
اوقات نماز Moçan, (Mocan)
اوقات نماز Bregu i Desmirës, (Bregu i Desmires)
اوقات نماز Mëmël-Manastirec, (Memel-Manastirec)
اوقات نماز Zboq
اوقات نماز Manastirec
اوقات نماز Tresovë, (Tresove)
اوقات نماز Mjaltasi i Sipërm, (Mjaltasi i Siperm)
اوقات نماز Senishtë, (Senishte)
اوقات نماز Lumi i Moçanit, (Lumi i Mocanit)
اوقات نماز Prron’ i Thellë, (Prron' i Thelle)
اوقات نماز Bos
اوقات نماز Përroi i Bickës, (Perroi i Bickes)
اوقات نماز Thell
اوقات نماز Krosnishtë, (Krosnishte)
اوقات نماز Plovisht-Bos