اوقات نماز Bashkia Devoll

AL / Korçë / Bashkia Devoll

جهت قبله Bashkia Devoll

N E S W

جهت قبله Bashkia Devoll

°130.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Devoll, Korçë: °130.7 :جهت قطب نما °134.5 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Devoll

اوقات نماز Përparimaj, (Perparimaj)
اوقات نماز Çipan, (Cipan)
اوقات نماز Borsh
اوقات نماز Devoll
اوقات نماز Hoçisht, (Hocisht)
اوقات نماز Bregu i Çipanit, (Bregu i Cipanit)
اوقات نماز Përroi i Bilishtit, (Perroi i Bilishtit)
اوقات نماز Gracë, (Grace)
اوقات نماز Përparimaj, (Perparimaj)
اوقات نماز Poloskë, (Poloske)
اوقات نماز Hoçisht, (Hocisht)
اوقات نماز Borsh
اوقات نماز Ziçisht, (Zicisht)
اوقات نماز Përroi i Griçkes, (Perroi i Grickes)
اوقات نماز Fush’ e Leshës, (Fush' e Leshes)
اوقات نماز Çipan, (Cipan)
اوقات نماز Kuç, (Kuc)
اوقات نماز Gracë, (Grace)
اوقات نماز Baban
اوقات نماز Lumi i Kapështicës, (Lumi i Kapeshtices)
اوقات نماز Poloskë, (Poloske)
اوقات نماز Përroi i Bilishtit, (Perroi i Bilishtit)
اوقات نماز Devoll
اوقات نماز Ziçisht, (Zicisht)
اوقات نماز Vishocicë, (Vishocice)
اوقات نماز Bregu i Çipanit, (Bregu i Cipanit)